Badania kliniczne koni, Badania laboratoryjne koni, Badanie kupono-sprzedaż koni, Leczenie alergii u koni, Leczenie chorób płuc u koni, Leczenie kolek u koni, Leczenie koni, Lekarz weterynarii Bartosz Antczak, Medycyna koni sportowych, Okulista dla konia, Regeneracja koni, Rehabilitacja koni RTG koni, Szczepienie koni, Szycie ran koni, Terapia przeciwbólowa koni, Terapia regeneracyjna koni, USG koni, Weterynarz koni, Zapobieganie schorzeniom ortopedycznym koni.

GABINET WETERYNARYJNY EQmedic

lek. wet. Bar­tosz Ant­czak Cer­tES (Orth) MRCVS
Emer­gen­cy 24h
Tel: +48 577 997 727
E‑mail: bartosz@eqmedic.pl

MOTTOZADANIA EQmedic

Badania kliniczne koni, Badania laboratoryjne koni, Badanie kupono-sprzedaż koni, Leczenie alergii u koni, Leczenie chorób płuc u koni, Leczenie kolek u koni, Leczenie koni, Lekarz weterynarii Bartosz Antczak, Medycyna koni sportowych, Okulista dla konia, Regeneracja koni, Rehabilitacja koni RTG koni, Szczepienie koni, Szycie ran koni, Terapia przeciwbólowa koni, Terapia regeneracyjna koni, USG koni, Weterynarz koni, Zapobieganie schorzeniom ortopedycznym koni.

Do głów­nych zadań EQme­dic nale­ży dąże­nie do peł­nej dia­gno­zy, opty­mal­ne lecze­nie, reha­bi­li­ta­cja oraz zapo­bie­ga­nie scho­rze­niom orto­pe­dycz­nym, ale przede wszyst­kim dba­łość o pacjen­tów i klien­tów.

Odpo­wied­nia komu­ni­ka­cja z opie­ku­na­mi naszych pacjen­tów oraz wspól­na pra­ca z kowa­la­mi, fizjo­te­ra­peu­ta­mi oraz die­te­ty­ka­mi są dla nas naj­waż­niej­sze.

4 GŁÓWNE CELE EQmedic

Badania kliniczne koni, Badania laboratoryjne koni, Badanie kupono-sprzedaż koni, Leczenie alergii u koni, Leczenie chorób płuc u koni, Leczenie kolek u koni, Leczenie koni, Lekarz weterynarii Bartosz Antczak, Medycyna koni sportowych, Okulista dla konia, Regeneracja koni, Rehabilitacja koni RTG koni, Szczepienie koni, Szycie ran koni, Terapia przeciwbólowa koni, Terapia regeneracyjna koni, USG koni, Weterynarz koni, Zapobieganie schorzeniom ortopedycznym koni.

1. DIAGNOZA

Badania kliniczne koni, Badania laboratoryjne koni, Badanie kupono-sprzedaż koni, Leczenie alergii u koni, Leczenie chorób płuc u koni, Leczenie kolek u koni, Leczenie koni, Lekarz weterynarii Bartosz Antczak, Medycyna koni sportowych, Okulista dla konia, Regeneracja koni, Rehabilitacja koni RTG koni, Szczepienie koni, Szycie ran koni, Terapia przeciwbólowa koni, Terapia regeneracyjna koni, USG koni, Weterynarz koni, Zapobieganie schorzeniom ortopedycznym koni.

2. LECZENIE

Badania kliniczne koni, Badania laboratoryjne koni, Badanie kupono-sprzedaż koni, Leczenie alergii u koni, Leczenie chorób płuc u koni, Leczenie kolek u koni, Leczenie koni, Lekarz weterynarii Bartosz Antczak, Medycyna koni sportowych, Okulista dla konia, Regeneracja koni, Rehabilitacja koni RTG koni, Szczepienie koni, Szycie ran koni, Terapia przeciwbólowa koni, Terapia regeneracyjna koni, USG koni, Weterynarz koni, Zapobieganie schorzeniom ortopedycznym koni.

3. REHABILITACJA

Badania kliniczne koni, Badania laboratoryjne koni, Badanie kupono-sprzedaż koni, Leczenie alergii u koni, Leczenie chorób płuc u koni, Leczenie kolek u koni, Leczenie koni, Lekarz weterynarii Bartosz Antczak, Medycyna koni sportowych, Okulista dla konia, Regeneracja koni, Rehabilitacja koni RTG koni, Szczepienie koni, Szycie ran koni, Terapia przeciwbólowa koni, Terapia regeneracyjna koni, USG koni, Weterynarz koni, Zapobieganie schorzeniom ortopedycznym koni.

4. ZAPOBIEGANIE SCHORZENIOM ORTOPEDYCZNYM

Usługi

Ortopedia

Jed­ny­mi z naj­częst­szych pro­ble­mów doty­ka­ją­cych konie spor­to­we jak i rekre­acyj­ne są scho­rze­nia orto­pe­dycz­ne. Posia­da­nie konia wyłą­czo­ne­go z tre­nin­gu z powo­du kula­wi­zny jest bar­dzo fru­stru­ją­ce dla każ­de­go wła­ści­cie­la.

Pierw­szym kro­kiem w celu opra­co­wa­nia pla­nu lecze­nia i reha­bi­li­ta­cji jak rów­niej w celu posta­wie­nia pro­gno­zy jest prze­pro­wa­dze­nie szcze­gó­ło­we­go bada­nia orto­pe­dycz­ne­go.

Dzię­ki boga­te­mu doświad­cze­niu opra­co­wa­łem wła­sny sche­mat bada­nia orto­pe­dycz­ne­go, któ­ry skła­da się z nastę­pu­ją­cych eta­pów:

 1. Szcze­gó­ło­wy wywiad oraz ana­li­za wcze­śniej­szej histo­rii cho­ro­by,
 2. Bada­nie w spo­czyn­ku,
 3. Bada­nie w ruchu na róż­nych pod­ło­żach,
 4. Pró­by zgi­na­nia,
 5. Bada­nie pod­czas jaz­dy,
 6. Znie­czu­le­nia dia­gno­stycz­ne.
Diagnostyka obrazowa (RTGUSG)

BADANIE RADIOLOGICZNE

Sto­so­wa­ne jest do dia­gno­zo­wa­nia zmian w ukła­dzie kost­nym. Peł­na ambu­la­to­ryj­na dia­gno­sty­ka jest moż­li­wa dzię­ki bez­po­śred­nie­mu sys­te­mo­wi radio­gra­fii cyfro­wej.

Wyko­rzy­sta­nie tech­nik iniek­cji pod kon­tro­lą radio­gra­ficz­ną pozwa­la pre­cy­zyj­nie podać lek w obrę­bie na przy­kład kalet­ki pod­ścię­gno­wej.

BADANIE ULTRASONOGRAFICZNE

Sto­so­wa­ne jest w dia­gno­zo­wa­niu scho­rzeń tka­nek mięk­kich (ścię­gna, wię­za­dła, mię­śnie) jak rów­nież sta­wów a tak­że w dia­gno­sty­ce cho­rób w obrę­bie klat­ki pier­sio­wej oraz jamy brzusz­nej.

Dia­gno­sty­ka ultra­so­no­gra­ficz­ne pozwa­la dokład­nie zlo­ka­li­zo­wać, opi­sać zmia­ny jak rów­nież moni­to­ro­wać prze­bieg ich lecze­nia.

Wyko­rzy­sta­nie tech­nik iniek­cji pod kon­tro­lą ultra­so­no­gra­fu pozwa­la pre­cy­zyj­nie podać lek w obrę­bie uszko­dzo­nych tka­nek.

Stomatologia

Korek­cja uzę­bie­nia jest prze­pro­wa­dza­na w seda­cji w celu zwięk­sze­nia kom­for­tu pacjen­ta, zapew­nie­niu bez­pie­czeń­stwa oso­bom znaj­du­ją­cym się w pobli­żu zwie­rzę­cia ale przede wszyst­kim w celu prze­pro­wa­dze­nia dokład­ne­go bada­nia jamy ust­nej.

Pra­wi­dło­wy stan uzę­bie­nia to nie tyl­ko aspekt zdro­wot­ny ale rów­nież tera­pia dys­kom­for­tu pod­czas jaz­dy spo­wo­do­wa­ne­go wada­mi zębów.

EQme­dic ofe­ru­je:

- tar­ni­ko­wa­nie zębów oraz korek­cję wad zgry­zu i uzę­bie­nia,

- dia­gno­sty­kę i lecze­nie cho­rób jamy ust­nej oraz zębów,

- usu­wa­nie zębów wil­czych.

Medycyna regeneracyjna (PRP, iRap)

Głów­nym celem medy­cy­ny rege­ne­ra­cyj­nej jest przy­spie­sze­nie lecze­nia ura­zu oraz popra­wa jako­ści tkan­ki w miej­scu ura­zu.

PRP — tera­pia oso­czem boga­to­płyt­ko­wym

Tera­pia PRP wyko­rzy­stu­je auto­lo­gicz­ny kon­cen­trat pły­tek krwi boga­ty w czyn­ni­ki wzro­stu odpo­wie­dzial­ne za pro­ce­sy goje­nia, jest to obec­nie naj­pow­szech­niej­sza tera­pia rege­ne­ra­cyj­na w medy­cy­nie wete­ry­na­ryj­nej.

Dzia­ła­nie:

 • prze­ciw­za­pal­ne
 • prze­ciw­bó­lo­we
 • sty­mu­la­cja pro­ce­sów napraw­czych uszko­dzo­nych tka­nek

Wska­za­nia do zasto­so­wa­nia:

 • ura­zy ścię­gien i wię­za­deł
 • scho­rze­nia i zwy­rod­nie­nia sta­wów
 • ura­zy sta­wów

iRAP

Pole­ga na poda­niu bia­łek prze­ciw­za­pal­nych oraz czyn­ni­ków wzro­stu do cho­re­go sta­wu. Sub­stan­cje aktyw­ne uzy­ska­ne są z krwi pacjen­ta. Stąd okre­śle­nie auto­te­ra­pia. Zale­tą meto­dy jest to, że biał­ka pocho­dzą­ce z wła­snej krwi nie zawie­ra­ją żad­nych obcych dla orga­ni­zmu sub­stan­cji. Dzię­ki prze­ciw­za­pal­nym wła­sno­ściom biał­ka IL-1Ra, pro­ces cho­ro­bo­wy i postę­pu­ją­ce nisz­cze­nie tka­nek zosta­ją spo­wol­nio­ne lub powstrzy­ma­ne.

Zale­ty tera­pii:

 • nie wyma­ga znie­czu­le­nia ogól­ne­go ani ope­ra­cji chi­rur­gicz­nej,
 • zni­ko­me ryzy­ko wystą­pie­nia infek­cji,
 • posia­da wła­ści­wo­ści łago­dzą­ce dole­gli­wo­ści bólo­we,
 • zapo­bie­ga powsta­niu sta­nu zapal­ne­go,
 • opóź­nia nisz­cze­nie chrząst­ki i ją zabez­pie­cza,
 • tera­pię moż­na powta­rzać.

Wska­za­nia do lecze­nia:

 • bóle sta­wów – cho­ro­ba zwy­rod­nie­nio­wa sta­wów,
 • u spor­tow­ców po ura­zach (np. sta­wów, mię­śni, ścię­gien)
Praktyka ambulatoryjna

Gastro­en­te­ro­lo­gia - dia­gno­sty­ka i lecze­nie zacho­waw­cze kolek,

Pul­mo­no­lo­gia  — dia­gno­sty­ka i lecze­nie cho­rób płuc oraz dol­nych i gór­nych dróg odde­cho­wych, w tym rów­nież BAL.

Der­ma­to­lo­gia — dia­gno­sty­ka i lecze­nie cho­rób o pod­ło­żu grzy­bi­czym, bak­te­ryj­nym.

Endo­kry­no­lo­gia — dia­gno­sty­ka i lecze­nie cho­rób endo­kry­no­lo­gicz­nych takich jak zespół Cushin­ga, syn­drom meta­bo­licz­ny koni.

Aler­go­lo­gia - dia­gno­sty­ka i tera­pia aler­gii.

Oftal­mo­lo­gia - dia­gno­sty­ka i lecze­nie scho­rzeń oka jak i apa­ra­tu dodat­ko­we­go.

Chi­rur­gia drob­na - szy­cie ran, usu­wa­nie guz­ków oraz zmian skór­nych.

Pro­fi­lak­ty­ka — okre­so­we bada­nia kli­nicz­ne i labo­ra­to­ryj­ne, szcze­pie­nia oraz odro­ba­cza­nie.

Badanie kupno — sprzedaż

Bada­nie pię­cio­eta­po­we według skła­da się z nastę­pu­ją­cych eta­pów

 1. Bada­nie począt­ko­we: skła­da się z iden­ty­fi­ka­cji bada­ne­go konia oraz bada­nia kli­nicz­ne­go,
 2. Bada­nie orto­pe­dycz­ne: skła­da się z bada­nia konia w spo­czyn­ku a tak­że bada­nia w ruchu na róż­nych powierzch­niach oraz prób zgi­na­nia a tak­że bada­nia pod jeźdź­cem,
 3. Etap zwięk­szo­ne­go wysił­ku: celem tego bada­nia jest wysta­wie­nie konia na zwięk­szo­ne obcią­że­nia tre­nin­go­we (pod jeźdź­cem lub na lon­ży) w celu zwięk­sze­nia licz­by odde­chów oraz zwięk­sze­niu pra­cy ser­ca. Nale­ży jed­nak­że dalej pamię­tać o moni­to­ro­wa­niu ukła­du mię­śnio­wo-szkie­le­to­we­go w celu wyklu­cze­nia kula­wi­zny pod wpły­wem zwięk­szo­nych obcią­żeń. Celem tego eta­pu jest wyklu­cze­nie poten­cjal­nych scho­rzeń ukła­du odde­cho­we­go i/lub naczy­nio­we­go.
 4. Okres odpo­czyn­ku i ponow­ne bada­nie kli­nicz­ne: pada­nie pole­ga na osłu­chi­wa­niu ser­ca oraz płuc w okre­sie odpo­czyn­ku po zwięk­szo­nych obcią­że­niach tre­nin­go­wych.
 5. Ponow­ne bada­nie w kłu­sie w celu wyklu­cze­nia kula­wi­zny spo­wo­do­wa­nej zwięk­szo­ny­mi obcią­że­nia­mi tre­nin­go­wy­mi.

Bada­nia krwi w celu dia­gno­sty­ki sub­stan­cji mogą­cych wpły­nąć na wyni­ki bada­nia kup­no — sprze­daż są zale­ca­ne pod­czas każ­de­go bada­nia.

Prób­ki krwi są pobie­ra­ne pod­czas każ­de­go bada­nia i są prze­cho­wy­wa­ne przez okres 6 mie­się­cy od dnia bada­nia. Mogą zostać wyko­rzy­sta­ne w okre­sie póź­niej­szym w przy­pad­ku wąt­pli­wo­ści zaist­nia­łych po zaku­pie konia.

Dia­gno­sty­ka obra­zo­wa w posta­ci bada­nia ultra­so­no­gra­ficz­ne­go i/lub radio­lo­gicz­ne­go jest bar­dzo waż­nym eta­pem każ­de­go bada­nia kup­no-sprze­daż.

Głów­nym celem bada­nia kup­no sprze­daż jest oce­na sta­nu konia w dniu bada­nia, jak rów­nież okre­śle­nie roko­wań odno­śnie przy­szłe­go użyt­ko­wa­nia konia, jak rów­nież osza­co­wa­nie kosz­tów lecze­nia scho­rzeń zdia­gno­zo­wa­nych pod­czas bada­nia.

Medycyna sportowa

Medy­cy­na coraz moc­niej wspie­ra wszyst­kie nowo­cze­sne sys­te­my tre­nin­go­we na świe­cie.

We współ­cze­snym świe­cie róż­ni­ca mię­dzy wyczy­no­wym a ama­tor­skim upra­wia­niem spor­tu coraz bar­dziej się zacie­ra, a wła­ści­cie­le, tre­ne­rzy i zawod­ni­cy sta­wia­ją przed swo­imi pod­opiecz­ny­mi coraz wyż­sze i trud­niej­sze cele. Jak w każ­dej dzie­dzi­nie, tak­że w tre­nin­gu spor­to­wym istot­ne są narzę­dzia kon­tro­l­ne, pozwa­la­ją­ce obiek­tyw­nie zdia­gno­zo­wać para­me­try fizjo­lo­gicz­ne i bio­me­cha­nicz­ne orga­ni­zmu.

EQme­dic ofe­ru­je spor­tow­com wyczy­no­wym kom­plek­so­wą opie­kę, uwzględ­nia­ją­cą naj­now­szą świa­to­wą wie­dzę medycz­ną wspo­ma­ga­ją­cą pro­ces tre­nin­go­wy.
Sub­kli­nicz­na cho­ro­ba lub prze­wle­kła kula­wi­zna niskie­go stop­nia są czę­sty­mi przy­czy­na­mi sła­bej wydaj­no­ści koni spor­to­wych.

Celem EQme­dic jest jak naj­szyb­szy powrót Pań­stwa pod­opiecz­ne­go do pra­cy w szczy­cie ich wydaj­no­ści bez zbęd­nych opóź­nień.

Terapia Falą Uderzeniową — ESWT

Tera­pia fala­mi ude­rze­nio­wy­mi jest jed­ną z naj­sku­tecz­niej­szych tera­pii prze­ciw­bó­lo­wych ukła­du mię­śnio­wo-szkie­le­to­we­go.

Fale ude­rze­nio­we są aku­stycz­ny­mi fala­mi prze­no­szą­cy­mi ener­gię w bolą­ce miej­sca. Dzię­ki nim nastę­pu­ją pro­ce­sy lecze­nia i rege­ne­ra­cji.

Głów­ne cele tera­pii: szyb­ka ulga w bólu, przy­wra­ca­nie spraw­no­ści rucho­wej, meto­da nie­in­wa­zyj­na, brak efek­tów ubocz­nych.

Głów­ne efek­ty medycz­ne to m.in: popra­wie­nie meta­bo­li­zmu i mikro­cyr­ku­la­cji, roz­pusz­cze­nie zwap­nia­łych fibro­bla­stów, zwięk­sze­nie pro­duk­cji kola­ge­nu, zmniej­sze­nie napię­cia mię­śni.

lek. wet. Bartosz Antczak CertES (Orth) MRCVS

Absol­went Wydzia­łu Medy­cy­ny Wete­ry­na­ryj­nej Uni­wer­sy­te­tu Przy­rod­ni­cze­go we Wro­cła­wiu.

Po ukoń­cze­niu stu­diów roz­po­czą­łem pra­cę dla Shar­jah Equ­ine Hospi­tal w Zjed­no­czo­nych Emi­ra­tach Arab­skich. Z boga­tym doświad­cze­niem wró­ci­łem do Pol­ski, aby zało­żyć i pro­wa­dzić wła­sny Gabi­net Wete­ry­na­ryj­ny pod nazwą EQme­dic.

Badania kliniczne koni, Badania laboratoryjne koni, Badanie kupono-sprzedaż koni, Leczenie alergii u koni, Leczenie chorób płuc u koni, Leczenie kolek u koni, Leczenie koni, Lekarz weterynarii Bartosz Antczak, Medycyna koni sportowych, Okulista dla konia, Regeneracja koni, Rehabilitacja koni RTG koni, Szczepienie koni, Szycie ran koni, Terapia przeciwbólowa koni, Terapia regeneracyjna koni, USG koni, Weterynarz koni, Zapobieganie schorzeniom ortopedycznym koni.

O MNIE

W trak­cie stu­diów zdo­by­wa­łem doświad­cze­nie zawo­do­we pod­czas licz­nych sta­ży i prak­tyk w reno­mo­wa­nych ośrod­kach takich jak m. in. Ani­mal Health Trust — dr. Sue Dyson, CIRALE — prof. Jean-Marie Deno­ix, Dubai Equ­ine Hospi­tal, Shar­jah Equ­ine Hospi­tal, Tier­kli­nik Luesche, Pfer­de­kli­nik Seeburg, Tie­rarz­tli­che Hoch­schu­le Han­no­ver, jak rów­nież uczest­ni­cząc w kur­sach oraz kon­fe­ren­cjach.

Bez­po­śred­nio po ukoń­cze­niu stu­diów roz­po­czą­łem pra­ce dla Shar­jah Equ­ine Hospi­tal w Zjed­no­czo­nych Emi­ra­tach Arab­skich. W tym cza­sie zdo­by­łem boga­te doświad­cze­nie w pra­cy z koń­mi spor­to­wy­mi, arab­ski­mi jak rów­nież z koń­mi rekre­acyj­ny­mi. Moje głów­ne obo­wiąz­ki sku­pia­ły się na dia­gno­sty­ce i lecze­niu scho­rzeń orto­pe­dycz­nych, medy­cy­nie spor­to­wej i rege­ne­ra­cyj­nej, sto­ma­to­lo­gii oraz na ruty­no­wej pra­cy ambu­la­to­ryj­nej.

W 2016 roku roz­po­czą­łem stu­dia pody­plo­mo­we z zakre­su orto­pe­dii koni na Uni­wer­sy­te­cie w Liver­po­ol’u. Stu­dia te ukoń­czy­łem w 2018 roku zdo­by­wa­jąc “Cer­ti­fi­ca­te in Equ­ine Sur­ge­ry (Ortho­pa­edics)” z ramie­nia Roy­al Col­le­ge of Vete­ri­na­ry Sure­gons.

Doświad­cze­nie zdo­by­te w trak­cie bli­skiej współ­pra­cy z kowa­la­mi, fizjo­te­ra­peu­ta­mi i die­te­ty­ka­mi pozwa­la mi utrzy­mać moich pacjen­tów w naj­lep­szym moż­li­wym sta­nie zdro­wia i umoż­li­wić im wyko­ny­wa­nie ich pra­cy naj­le­piej jak potra­fią.

Moje głów­ne zain­te­re­so­wa­nia to orto­pe­dia, medy­cy­na spor­to­wa i rege­ne­ra­cyj­na, reha­bi­li­ta­cja oraz sto­ma­to­lo­gia.

Gabinet Weterynaryjny EQmedic

Dane firmy

Gabi­net Wete­ry­na­ryj­ny EQme­dic lek. wet. Bar­tosz Ant­czak

Adres

ul. Poznan­ska 3
62–030 Luboń

nip

7772881027

Telefon

+48 577 997 727

E‑mail

bartosz@eqmedic.pl

Numer konta

Numer kon­ta: 38 1090 1346 0000 0001 3702 5697
San­tan­der Bank Pol­ska S.A.
al. Jana Paw­ła II 17, 00–854 War­sza­wa

Formularz kontaktowy

Fir­ma zare­je­stro­wa­na jest w Cen­tral­nej Ewi­den­cji i Infor­ma­cji o Dzia­łal­no­ści Gospo­dar­czej (CEIDG), pro­wa­dzo­nej przez Mini­stra wła­ści­we­go do spraw gospo­dar­ki.

Ochro­nę praw­ną oraz speł­nie­nie wyma­gań RODO zapew­nia­ją praw­ni­cy z ser­wi­su:

Ochro­nę Two­ich danych gwa­ran­tu­je bez­piecz­ne i szy­fro­wa­ne połą­cze­nie SSL: