BLOG

Końskie zdrowie — jak prawidłowo szczepić konia?

Końskie zdrowie — jak prawidłowo szczepić konia?

Prak­ty­ka Ambu­la­to­ryj­na — Koń­skie zdro­wie- jak pra­wi­dło­wo szcze­pić konia? — Gabi­net Wete­ry­na­ryj­ny EQme­dic lek. wet. Bar­tosz Ant­czak. Dłu­gie, zadba­ne szczot­ki pęci­no­we spra­wia­ją, że koń wyglą­da dostoj­nie i maje­sta­tycz­nie. Wystar­czy przy­po­mnieć sobie wspa­nia­łe poka­zy…

Jak dbać o szczotki na pęcinach koni?

Jak dbać o szczotki na pęcinach koni?

Prak­ty­ka Ambu­la­to­ryj­na — Jak dbać o szczot­ki na pęci­nach koni? — Gabi­net Wete­ry­na­ryj­ny EQme­dic lek. wet. Bar­tosz Ant­czak. Dłu­gie, zadba­ne szczot­ki pęci­no­we spra­wia­ją, że koń wyglą­da dostoj­nie i maje­sta­tycz­nie. Wystar­czy przy­po­mnieć sobie wspa­nia­łe poka­zy Fry­zów czy…

Zmysł wzroku konia. Jak konie widzą?

Zmysł wzroku konia. Jak konie widzą?

Prak­ty­ka Ambu­la­to­ryj­na — Zmysł wzro­ku konia. Jak konie widzą? — Gabi­net Wete­ry­na­ryj­ny EQme­dic lek. wet. Bar­tosz Ant­czak. Zmysł wzro­ku konia jest bar­dzo wyostrzo­ny. Zwie­rzę widzi obszar w zasię­gu 330–340 stop­ni. Ludzie tyl­ko w zasię­gu 180 stop­ni. Mimo to koń łatwo może…

Jakie rośliny są dla konia trujące? — Prawidłowe żywienie koni

Jakie rośliny są dla konia trujące? — Prawidłowe żywienie koni

Żywie­nie Konia — Jakie rośli­ny są dla konia tru­ją­ce? — Pra­wi­dło­we żywie­nie koni — Gabi­net Wete­ry­na­ryj­ny EQme­dic lek. wet. Bar­tosz Ant­czak. Każ­dy wła­ści­ciel konia chce, by jego zwie­rzę jak naj­dłu­żej cie­szy­ło się dobrym zdro­wiem. Oprócz god­nych warun­ków, w któ­rych…

Szpat u konia — diagnoza i leczenie

Szpat u konia — diagnoza i leczenie

Scho­rze­nia orto­pe­dycz­ne — Szpat u konia — dia­gno­za i lecze­nie — Gabi­net Wete­ry­na­ryj­ny EQme­dic lek. wet. Bar­tosz Ant­czak. Szpat u koni jest cho­ro­bą zwy­rod­nie­nio­wą kości w obrę­bie sta­wu stę­pu jed­nej bądź obu koń­czyn. Czę­sto pro­wa­dzi do kula­wi­zny. Prze­wle­kłe zapa­le­nie…

Zapalenie ścięgien u konia — typy i objawy

Zapalenie ścięgien u konia — typy i objawy

Scho­rze­nia Orto­pe­dycz­ne — Zapa­le­nie ścię­gien u konia — typy i obja­wy — Gabi­net Wete­ry­na­ryj­ny EQme­dic lek. wet. Bar­tosz Ant­czak. Scho­rze­nia orto­pe­dycz­ne u koni sta­no­wią w isto­cie jed­ne z naj­nie­bez­piecz­niej­szych cho­rób. Zanie­dba­ny koń z nie­le­czo­ną przy­pa­dło­ścią…

RAO — nieuleczalna choroba płuc u konia

RAO — nieuleczalna choroba płuc u konia

Cho­ro­by Ukła­du Odde­cho­we­go — RAO — nie­ule­czal­na cho­ro­ba płuc u konia — Gabi­net Wete­ry­na­ryj­ny EQme­dic lek. wet. Bar­tosz Ant­czak. RAO jest nie­ule­czal­ną cho­ro­bą, któ­ra doty­ka konie. Dzie­dzicz­na obtu­ra­cja dróg odde­cho­wych powo­du­je, że konie nie mogą być użyt­ko­wa­ne w…

Choroby skórne u koni.

Choroby skórne u koni.

Prak­ty­ka Ambu­la­to­ryj­na — Cho­ro­by skór­ne u koni — Gabi­net Wete­ry­na­ryj­ny EQme­dic lek. wet. Bar­tosz Ant­czak. Nie­ste­ty skó­ra koni może paść ofia­rą wie­lu cho­rób. War­to wie­dzieć, kie­dy moż­na poważ­nie inter­we­nio­wać na czas. Przy­czy­ną mogą być bak­te­rie, grzy­by lub wiru­sy, z…

Gabinet Weterynaryjny EQmedic

Dane firmy

Gabi­net Wete­ry­na­ryj­ny EQme­dic lek. wet. Bar­tosz Ant­czak

Adres

ul. Poznan­ska 3
62–030 Luboń

nip

7772881027

Telefon

+48 577 997 727

E‑mail

bartosz@eqmedic.pl

Numer konta

Numer kon­ta: 38 1090 1346 0000 0001 3702 5697
San­tan­der Bank Pol­ska S.A.
al. Jana Paw­ła II 17, 00–854 War­sza­wa

Formularz kontaktowy

Fir­ma zare­je­stro­wa­na jest w Cen­tral­nej Ewi­den­cji i Infor­ma­cji o Dzia­łal­no­ści Gospo­dar­czej (CEIDG), pro­wa­dzo­nej przez Mini­stra wła­ści­we­go do spraw gospo­dar­ki.

Ochro­nę praw­ną oraz speł­nie­nie wyma­gań RODO zapew­nia­ją praw­ni­cy z ser­wi­su:

Ochro­nę Two­ich danych gwa­ran­tu­je bez­piecz­ne i szy­fro­wa­ne połą­cze­nie SSL: