Choroby układu oddechowego u koni

Praktyka Ambulatoryjna — Choroby układu oddechowego u koni — Gabinet Weterynaryjny EQmedic lek. wet. Bartosz Antczak.


Pro­ble­my z oddy­cha­niem u koni są nadal aktu­al­nym pro­ble­mem w hodow­li, zarów­no kli­nicz­nym, tera­peu­tycz­nym, jak i eko­no­micz­nym. W więk­szo­ści przy­pad­ków cho­ro­by te opar­te są na zło­żo­nych inte­rak­cjach mię­dzy czyn­ni­ka­mi zakaź­ny­mi, indy­wi­du­al­nej podat­no­ści zwie­rzę­cia i warun­kach śro­do­wi­sko­wych sprzy­ja­ją­cych infek­cji. Dia­gno­sty­ka i lecze­nie scho­rzeń ukła­du odde­cho­we­go u koni prze­bie­ga­ją róż­nie w zależ­no­ści od obja­wów. Wete­ry­narz koni z pew­no­ścią zale­ci odpo­wied­nie lecze­nie scho­rzeń ukła­du odde­cho­we­go i lecze­nie cho­rób płuc u koni. 

Z ana­to­micz­ne­go punk­tu widze­nia gór­ne dro­gi odde­cho­we to otwar­ta bra­ma, któ­ra łączy śro­do­wi­sko zewnętrz­ne i wewnętrz­ne. Dzię­ki temu są naj­ła­twiej­szym spo­so­bem dosta­nia się szko­dli­wych sub­stan­cji do orga­ni­zmu. W życiu popo­ro­do­wym układ odde­cho­wy jest sta­le nara­żo­ny na mikro­or­ga­ni­zmy zawar­te w wdy­cha­nym powie­trzu, takie jak wiru­sy, bak­te­rie i grzy­by, a tak­że czą­stecz­ki kurzu i pyłu, pył­ki roślin i draż­nią­ce gazy. 

Kaszel i infekcje

Układ odde­cho­wy jest rów­nież nara­żo­ny na paso­ży­ty, ist­nie­je pewien rodzaj znacz­ka, któ­re­go żywi­cie­la­mi są zwie­rzę­ta, takie jak kro­wy, osły, muły, świ­nie. Pod­czas wspól­ne­go wypa­su ist­nie­je ryzy­ko, że koń się skur­czy. Ich obec­ność w płu­cach powo­du­je prze­wle­kły kaszel u konia. Zapa­le­nie płuc u koni może wystą­pić w wyni­ku wtór­nej infek­cji.

Czę­sto mamy do czy­nie­nia rów­niez z ast­mą u koni. Ast­mie i innym cho­ro­bom ukła­du odde­cho­we­go moż­na zapo­biec poprzez zmniej­sze­nie ilo­ści kurzu w sto­do­le i kar­mie­nie paszą bez­py­ło­wą naj­wyż­szej jako­ści. Przed doda­niem sia­na spłucz je wodą i wywieś na dwie godzi­ny, aby woda dobrze spły­wa­ła.

RAO u koni naj­czę­ściej obja­wia się kasz­lem, szyb­kim oddy­cha­niem, ślu­zo­wa­tą, rop­ną wydzie­li­ną z nosa i dusz­no­ścią. Typo­wy wzo­rzec oddy­cha­nia koni RAO cha­rak­te­ry­zu­je się prze­dłu­żo­ną, trud­ną fazą wyde­cho­wą. Kaszel może być pro­duk­tyw­ny i czę­sto wystę­pu­je pod­czas kar­mie­nia lub pro­wa­dze­nia. 

Dycha­wi­ca u koni jest spo­wo­do­wa­na bra­kiem upro­wa­dze­nia chrząst­ki nalew­ko­wej pod­czas wde­chu (część krta­ni) z powo­du zwy­rod­nie­nia lewe­go nawra­ca­ją­ce­go ner­wu krta­ni. W prak­ty­ce ozna­cza to, że pod­czas tre­nin­gu moż­na sły­szeć cha­rak­te­ry­stycz­ne dźwię­ki. Im mniej wysił­ku wyma­ga ujaw­nie­nie szme­ru, tym gorzej.

Profilaktyka

Kasz­lą­cy koń powi­nien spę­dzać czas na sta­bil­nym, spo­koj­nym ruchu na świe­żym powie­trzu, co pro­wa­dzi do uspo­ka­ja­ją­ce­go podraż­nie­nia dróg odde­cho­wych. Naj­le­piej trzy­mać takie zwie­rzę­ta w otwar­tej lub sło­necz­nej staj­ni z dobrą wen­ty­la­cją. Brud­ne odpa­dy nale­ży czę­sto usu­wać, aby unie­moż­li­wić konio­wi wdy­cha­nie opa­rów amo­nia­ku. Pod­czas okre­su zdro­wie­nia nale­ży wyko­ny­wać tyl­ko lek­kie ćwi­cze­nia. Nale­ży pamię­tać, że cho­ro­by ukła­du odde­cho­we­go i róż­ne aler­gie osła­bia­ją konia. Jeśli twój koń zaczy­na kasz­leć, nie lek­ce­waż tego. Pamię­taj, że lepiej zapo­bie­gać niż leczyć.


Lekarz wete­ry­na­rii Bar­tosz Ant­czak gabi­net wete­ry­na­ryj­ny EQMEDIC ofe­ru­je sze­ro­ki zakres usług zwią­za­ny z pro­fi­lak­ty­ką oraz lecze­niem koni.

Wśród ofe­ro­wa­nych usług może­my  zna­leźć:

⇒ Bada­nie kup­no-sprze­daż konia  ⇒ Bada­nia kli­nicz­ne koni  ⇒ Bada­nia labo­ra­to­ryj­ne koni  ⇒ Lecze­nie kolek koni  ⇒ Lecze­nie aler­gii koni  ⇒ Lecze­nie cho­rób płuc koni  ⇒ Lecze­nie cho­rób der­ma­to­lo­gicz­nych koni ⇒ Lecze­nie cho­rób der­ma­to­lo­gicz­nych koni  ⇒ Lecze­nie scho­rzeń oka koni  ⇒ Lecze­nie scho­rzeń jamy ust­nej koni  ⇒ Szy­cie ran koni  ⇒ Szcze­pie­nia koni  ⇒ RTG koni  ⇒ USG koni

Dodat­ko­wo gabi­net wete­ry­na­ryj­ny EQMEDIC pro­po­nu­je :

⇒ Reha­bi­li­ta­cję koni ⇒ Rege­ne­ra­cję koni  ⇒ Tera­pię prze­ciw­bó­lo­wą koni  ⇒ Tera­pię zapo­bie­ga­ją­cą scho­rze­niom orto­pe­dycz­nym u koni  ⇒ Tera­pię rege­ne­ra­cyj­ną koni PRP IRAP  ⇒ Tera­pia falą ude­rze­nio­wą  ⇒ Zabie­gu z zakre­su medy­cy­ny koni spor­to­wych

Gabinet Weterynaryjny EQmedic

Dane firmy

Gabi­net Wete­ry­na­ryj­ny EQme­dic lek. wet. Bar­tosz Ant­czak

Adres

ul. Poznan­ska 3
62–030 Luboń

nip

7772881027

Telefon

+48 577 997 727

E‑mail

bartosz@eqmedic.pl

Numer konta

Numer kon­ta: 38 1090 1346 0000 0001 3702 5697
San­tan­der Bank Pol­ska S.A.
al. Jana Paw­ła II 17, 00–854 War­sza­wa

Formularz kontaktowy

Fir­ma zare­je­stro­wa­na jest w Cen­tral­nej Ewi­den­cji i Infor­ma­cji o Dzia­łal­no­ści Gospo­dar­czej (CEIDG), pro­wa­dzo­nej przez Mini­stra wła­ści­we­go do spraw gospo­dar­ki.

Ochro­nę praw­ną oraz speł­nie­nie wyma­gań RODO zapew­nia­ją praw­ni­cy z ser­wi­su:

Ochro­nę Two­ich danych gwa­ran­tu­je bez­piecz­ne i szy­fro­wa­ne połą­cze­nie SSL: