Jakie rośliny są dla konia trujące? — Prawidłowe żywienie koni

Żywienie Konia — Jakie rośliny są dla konia trujące? — Prawidłowe żywienie koni

- Gabinet Weterynaryjny EQmedic lek. wet. Bartosz Antczak.


Każ­dy wła­ści­ciel konia chce, by jego zwie­rzę jak naj­dłu­żej cie­szy­ło się dobrym zdro­wiem. Oprócz god­nych warun­ków, w któ­rych zwie­rzę­ta powin­ny prze­by­wać, jed­nym z naj­waż­niej­szych aspek­tów, jest rów­nież ich pra­wi­dło­we żywie­nie. 

Podstawowe zasady karmienia konia

Jeśli cho­dzi o żywie­nie konia, musi­my pamię­tać przede wszyst­kim o odpo­wied­niej ilo­ści paszy w sto­sun­ku do masy cia­ła zwie­rzę­cia. Opty­mal­na ilość kar­my to ok.1,5 kg na 100 kg masy cia­ła. Waż­ne jest rów­nież to, aby posi­łek dzie­lić przy­naj­mniej na 4 por­cje w cią­gu dnia, w dostę­pach ok. 6 godzin. Konia trze­ba kar­mić głów­nie sia­nem lub lucer­ną, któ­re mogą być uzu­peł­nia­ne o dodat­ko­we skład­ni­ki takie jak jabł­ka czy mar­chew, w cza­sie cie­płych mie­się­cy powin­no się rów­nież wypro­wa­dzać konia na padok, by mógł sku­bać świe­żą tra­wę. Począt­ko­wo war­to zabie­rać konia do staj­ni po kil­ku godzi­nach, stop­nio­wo moż­na wydłu­żać ten czas, aby następ­nie moż­na było pozwo­lić by pasł się nawet nocą. Pamię­taj­my też, że rów­nież tym czym kar­mi się konia są czę­sto nie­wiel­kie ilo­ści sie­mie­nia lnia­ne­go oraz pro­duk­ty zawie­ra­ją­ce biał­ko, któ­re poma­ga w budo­wie kości i mię­śni oraz tłusz­cze. Znacz­nie ogra­ni­czyć w die­cie konia nale­ży za to cukier, ponie­waż, jak dowio­dły bada­nia, jest on głów­ną przy­czy­ną puch­nię­cia nóg, powsta­wa­nia gru­dek pod skó­rą lub może nawet pro­wa­dzić do nie­wy­dol­no­ści nerek. Do picia poda­je­my, mini­mum 4 razy na dzień i 2 razy w nocy, wodę z wia­der­ka. 

Zatrucia u koni

Zgłę­bia­jąc temat żywie­nia tych pięk­nych zwie­rząt, war­to zain­te­re­so­wać się tym jakie rośli­ny są tru­ją­ce dla konia. Wbrew pozo­rom, nie są to rzad­ko spo­ty­ka­ne rośli­ny, ale takie, z któ­ry­mi koń może się zetknąć na co dzień. Jed­ną z nich jest aka­cjo­wiec. Obja­wy zatru­cia aka­cjow­cem to mię­dzy inny­mi drgaw­ki, bie­gun­ka, apa­tia. Inną zna­ną rośli­ną tru­ją­cą dla koni jest rów­nież buksz­pan zwy­czaj­ny, któ­ry bar­dzo czę­sto rośnie w naszych przy­do­mo­wych ogro­dach. Obja­wy zatru­cia buksz­pa­nem to prze­waż­nie ospa­łość czy nie­wy­dol­ność odde­cho­wa. Lecze­nie zatruć u konia pole­ga przede wszyst­kim na jak naj­szyb­szym poda­niu węgla aktyw­ne­go, war­to więc już zawcza­su odwie­dzić gabi­net wete­ry­na­ryj­ny i zaopa­trzyć się w ten lek. Jest to natu­ral­na sub­stan­cja, jed­nak war­to pamię­tać, że nale­ży uży­wać jej tyl­ko doraź­nie w przy­pad­ku zatru­cie, dłu­go­trwa­łe poda­wa­nie zwie­rzę­ciu węgla aktyw­ne­go jest nie­wska­za­ne. Przy nie­któ­rych rodza­jach zatru­cia koniecz­ne jest wezwa­nie leka­rza wete­ry­na­rii, choć­by nawet wte­dy, gdy koń roz­cho­ru­je się na sku­tek zje­dze­nia aka­cjow­ca, wete­ry­narz powi­nien mu podać dożyl­nie pły­ny, by unik­nąć odwod­nie­nia. 

 


Lekarz wete­ry­na­rii Bar­tosz Ant­czak gabi­net wete­ry­na­ryj­ny EQMEDIC ofe­ru­je sze­ro­ki zakres usług zwią­za­ny z pro­fi­lak­ty­ką oraz lecze­niem koni.

Wśród ofe­ro­wa­nych usług może­my  zna­leźć:

⇒ Bada­nie kup­no-sprze­daż konia  ⇒ Bada­nia kli­nicz­ne koni  ⇒ Bada­nia labo­ra­to­ryj­ne koni  ⇒ Lecze­nie kolek koni  ⇒ Lecze­nie aler­gii koni  ⇒ Lecze­nie cho­rób płuc koni  ⇒ Lecze­nie cho­rób der­ma­to­lo­gicz­nych koni ⇒ Lecze­nie cho­rób der­ma­to­lo­gicz­nych koni  ⇒ Lecze­nie scho­rzeń oka koni  ⇒ Lecze­nie scho­rzeń jamy ust­nej koni  ⇒ Szy­cie ran koni  ⇒ Szcze­pie­nia koni  ⇒ RTG koni  ⇒ USG koni

Dodat­ko­wo gabi­net wete­ry­na­ryj­ny EQMEDIC pro­po­nu­je :

⇒ Reha­bi­li­ta­cję koni ⇒ Rege­ne­ra­cję koni  ⇒ Tera­pię prze­ciw­bó­lo­wą koni  ⇒ Tera­pię zapo­bie­ga­ją­cą scho­rze­niom orto­pe­dycz­nym u koni  ⇒ Tera­pię rege­ne­ra­cyj­ną koni PRP IRAP  ⇒ Tera­pia falą ude­rze­nio­wą  ⇒ Zabie­gu z zakre­su medy­cy­ny koni spor­to­wych

Gabinet Weterynaryjny EQmedic

Dane firmy

Gabi­net Wete­ry­na­ryj­ny EQme­dic lek. wet. Bar­tosz Ant­czak

Adres

ul. Poznan­ska 3
62–030 Luboń

nip

7772881027

Telefon

+48 577 997 727

E‑mail

bartosz@eqmedic.pl

Numer konta

Numer kon­ta: 38 1090 1346 0000 0001 3702 5697
San­tan­der Bank Pol­ska S.A.
al. Jana Paw­ła II 17, 00–854 War­sza­wa

Formularz kontaktowy

Fir­ma zare­je­stro­wa­na jest w Cen­tral­nej Ewi­den­cji i Infor­ma­cji o Dzia­łal­no­ści Gospo­dar­czej (CEIDG), pro­wa­dzo­nej przez Mini­stra wła­ści­we­go do spraw gospo­dar­ki.

Ochro­nę praw­ną oraz speł­nie­nie wyma­gań RODO zapew­nia­ją praw­ni­cy z ser­wi­su:

Ochro­nę Two­ich danych gwa­ran­tu­je bez­piecz­ne i szy­fro­wa­ne połą­cze­nie SSL: