Szpat u konia — diagnoza i leczenie

Schorzenia ortopedyczne — Szpat u konia — diagnoza i leczenie

- Gabinet Weterynaryjny EQmedic lek. wet. Bartosz Antczak.


Szpat u koni jest cho­ro­bą zwy­rod­nie­nio­wą kości w obrę­bie sta­wu stę­pu jed­nej bądź obu koń­czyn. Czę­sto pro­wa­dzi do kula­wi­zny. Prze­wle­kłe zapa­le­nie kości, do któ­re­go szpat pro­wa­dzi, powo­du­je powsta­wia­nie naro­śli kost­nych na powierzch­ni sta­wu. Szpat łatwo moż­na pomy­lić z inny­mi cho­ro­ba­mi orto­pe­dycz­ny­mi u konia

Jakie są objawy szpatu u konia? 

Koń ze szpa­tem cier­pi i czę­sto wyraź­nie kule­je, ale kula­wi­zna ta roz­wi­ja się powo­li. Zwy­kle wystę­pu­je na począt­ku ruchu i bar­dziej widocz­na jest w kłu­sie. W kolej­nym eta­pie roz­wo­ju szpa­tu u konia zwie­rzę coraz czę­ściej odcią­ża koń­czy­nę. Kopy­to moc­niej zuży­wa się w przed­niej czę­ści, bowiem taki spo­sób poru­sza­nia się jest mniej bole­sny. W dłu­go­trwa­łym szpa­cie uwi­dacz­nia­ją się struk­tu­ry kost­ne, tak zwa­ne egzo­sto­zy, po wewnętrz­nej stro­nie sta­wu. Two­ry te nie wystę­pu­ją u wszyst­kich koni ze szpa­tem i są bez­bo­le­sne. 

Przyczyny szpatu

Nie wia­do­mo, co dokład­nie powo­du­je szpat u konia. Leka­rze wete­ry­na­rii wska­zu­ją na kil­ka moż­li­wych przy­czyn. Są to:

  • nie­pra­wi­dło­wa posta­wa koń­czyn, pro­wa­dzą­ca do prze­cią­żeń
  • błę­dy żywie­nio­we
  • ura­zy: kop­nię­cia, skrę­ce­nia, krwia­ki
  • zbyt inten­syw­na eks­plo­ata­cja
  • przy­czy­ny gene­tycz­ne

Diagnoza szpatu

Na wcze­snych eta­pach cho­ro­by trud­no jest ją jed­no­znacz­nie roz­po­znać. Zatem jak dia­gno­zu­je się i leczy szpat u konia? Lekarz oglą­da konia w stój i w ruchu. Zwra­ca uwa­gę na posta­wę i stan kopyt. Jeśli koń nie wyka­zu­je obja­wów kula­wi­zny w kłu­sie, prze­pro­wa­dza się pró­by zgi­na­nia. Moż­li­we są rów­nież bada­nia z wyko­rzy­sta­niem znie­czu­leń. Naj­le­piej dia­gno­zu­je się szpat rtg. Wyko­na­nie serii zdjęć rent­ge­now­skich sta­wu pozwa­la dostrzec sze­ro­kość szpa­ry sta­wo­wej i ewen­tu­al­ne ero­zje kości (oste­oli­za). 

Leczenie szpatu i rokowania

Zasad­ni­czo szpat u koni nie jest ule­czal­ny. Lecze­nie konia jest zacho­waw­cze i kon­cen­tru­je się na eli­mi­na­cji bólu oraz ewen­tu­al­nie wspie­ra­nie pro­ce­su kost­nie­nia sta­wu (anky­lo­za). Moż­na tego doko­nać usu­wa­jąc chrząst­ki sta­wo­we, co przy­śpie­sza ten pro­ces. Po zabie­gu koń musi przejść okres rekon­wa­le­scen­cji. Zale­ca­ne jest spe­cjal­ne, orto­pe­dycz­ne kucie. Do tego dobre wyni­ki przy­no­si fizjo­te­ra­pia i far­ma­ko­te­ra­pia w posta­ci leków prze­ciw­bó­lo­wych i prze­ciw­za­pal­nych. W skraj­nych przy­pad­kach sto­su­je się prze­cię­cie ner­wów (neu­rek­to­mia).

Roko­wa­nia zale­żą od stop­nia zaawan­so­wa­nia szpa­tu i od tego, w jaki spo­sób koń jest użyt­ko­wa­ny. Lecze­nie konia, mimo iż cho­ro­ba nie jest ule­czal­na, nie musi wyklu­czać go z użyt­ko­wa­nia. Popra­wa może jed­nak trwać mie­sią­ce, a nawet lata. 

Zapobieganie szpatowi

Naj­lep­szym lecze­niem jest pro­fi­lak­ty­ka. Zbi­lan­so­wa­ne kar­mie­nie, brak nad­mier­ne­go stre­su i dużo ruchu na pastwi­sku zapew­nia­ją konio­wi ide­al­ne warun­ki do zacho­wa­nia zdro­wia. Ogól­nie zale­ca się, aby nie użyt­ko­wać  mło­dych koni moc­no i nie­rów­no­mier­nie. Wady posta­wy dobrze jest kon­sul­to­wać na wcze­snym eta­pie roz­wo­ju zwie­rzę­cia.


Lekarz wete­ry­na­rii Bar­tosz Ant­czak gabi­net wete­ry­na­ryj­ny EQMEDIC ofe­ru­je sze­ro­ki zakres usług zwią­za­ny z pro­fi­lak­ty­ką oraz lecze­niem koni.

Wśród ofe­ro­wa­nych usług może­my  zna­leźć:

⇒ Bada­nie kup­no-sprze­daż konia  ⇒ Bada­nia kli­nicz­ne koni  ⇒ Bada­nia labo­ra­to­ryj­ne koni  ⇒ Lecze­nie kolek koni  ⇒ Lecze­nie aler­gii koni  ⇒ Lecze­nie cho­rób płuc koni  ⇒ Lecze­nie cho­rób der­ma­to­lo­gicz­nych koni ⇒ Lecze­nie cho­rób der­ma­to­lo­gicz­nych koni  ⇒ Lecze­nie scho­rzeń oka koni  ⇒ Lecze­nie scho­rzeń jamy ust­nej koni  ⇒ Szy­cie ran koni  ⇒ Szcze­pie­nia koni  ⇒ RTG koni  ⇒ USG koni

Dodat­ko­wo gabi­net wete­ry­na­ryj­ny EQMEDIC pro­po­nu­je :

⇒ Reha­bi­li­ta­cję koni ⇒ Rege­ne­ra­cję koni  ⇒ Tera­pię prze­ciw­bó­lo­wą koni  ⇒ Tera­pię zapo­bie­ga­ją­cą scho­rze­niom orto­pe­dycz­nym u koni  ⇒ Tera­pię rege­ne­ra­cyj­ną koni PRP IRAP  ⇒ Tera­pia falą ude­rze­nio­wą  ⇒ Zabie­gu z zakre­su medy­cy­ny koni spor­to­wych

Gabinet Weterynaryjny EQmedic

Dane firmy

Gabi­net Wete­ry­na­ryj­ny EQme­dic lek. wet. Bar­tosz Ant­czak

Adres

ul. Poznan­ska 3
62–030 Luboń

nip

7772881027

Telefon

+48 577 997 727

E‑mail

bartosz@eqmedic.pl

Numer konta

Numer kon­ta: 38 1090 1346 0000 0001 3702 5697
San­tan­der Bank Pol­ska S.A.
al. Jana Paw­ła II 17, 00–854 War­sza­wa

Formularz kontaktowy

Fir­ma zare­je­stro­wa­na jest w Cen­tral­nej Ewi­den­cji i Infor­ma­cji o Dzia­łal­no­ści Gospo­dar­czej (CEIDG), pro­wa­dzo­nej przez Mini­stra wła­ści­we­go do spraw gospo­dar­ki.

Ochro­nę praw­ną oraz speł­nie­nie wyma­gań RODO zapew­nia­ją praw­ni­cy z ser­wi­su:

Ochro­nę Two­ich danych gwa­ran­tu­je bez­piecz­ne i szy­fro­wa­ne połą­cze­nie SSL: