MEDYCYNA SPORTOWA

Medycyna sportowa 


Medy­cy­na coraz moc­niej wspie­ra wszyst­kie nowo­cze­sne sys­te­my tre­nin­go­we na świe­cie.

We współ­cze­snym świe­cie róż­ni­ca mię­dzy wyczy­no­wym a ama­tor­skim upra­wia­niem spor­tu coraz bar­dziej się zacie­ra, a wła­ści­cie­le, tre­ne­rzy i zawod­ni­cy sta­wia­ją przed swo­imi pod­opiecz­ny­mi coraz wyż­sze i trud­niej­sze cele. Jak w każ­dej dzie­dzi­nie, tak­że w tre­nin­gu spor­to­wym istot­ne są narzę­dzia kon­tro­l­ne, pozwa­la­ją­ce obiek­tyw­nie zdia­gno­zo­wać para­me­try fizjo­lo­gicz­ne i bio­me­cha­nicz­ne orga­ni­zmu.

EQme­dic ofe­ru­je spor­tow­com wyczy­no­wym kom­plek­so­wą opie­kę, uwzględ­nia­ją­cą naj­now­szą świa­to­wą wie­dzę medycz­ną wspo­ma­ga­ją­cą pro­ces tre­nin­go­wy.
Sub­kli­nicz­na cho­ro­ba lub prze­wle­kła kula­wi­zna niskie­go stop­nia są czę­sty­mi przy­czy­na­mi sła­bej wydaj­no­ści koni spor­to­wych.

Celem EQme­dic jest jak naj­szyb­szy powrót Pań­stwa pod­opiecz­ne­go do pra­cy w szczy­cie ich wydaj­no­ści bez zbęd­nych opóź­nień.

 

Poznań Gorzów Wiel­ko­pol­ski ⇔ Ostrów Wiel­ko­pol­ski Zie­lo­na Góra Kalisz ⇔ Lesz­no ⇔ Gnie­zno ⇔ Konin ⇔ Sie­radz

 


Lekarz wete­ry­na­rii Bar­tosz Ant­czak w gabi­net wete­ry­na­tyj­nym EQMEDIC ofe­ru­je sze­ro­ki zakres usług zwią­za­ny z pro­fi­lak­ty­ką oraz lecze­niem koni.

Wśród ofe­ro­wa­nych usług może­my zna­leźć:

⇒ Bada­nie kup­no-sprze­daż konia  ⇒ Bada­nia kli­nicz­ne koni  ⇒ Bada­nia labo­la­to­ryj­ne koni  ⇒ Lecze­nie kolek koni  ⇒ Lecze­nie aler­gii koni  ⇒ Lecze­nie cho­rób płuc koni  ⇒ Lecze­nie cho­rób der­ma­to­lo­gicz­nych koni ⇒ Lecze­nie cho­rób der­ma­to­lo­gicz­nych koni  ⇒ Lecze­nie scho­rzeń oka koni  ⇒ Lecze­nie scho­rzeń jamy ust­nej koni  ⇒ Szy­cie ran koni  ⇒ Szcze­pie­nia koni  ⇒ RTG koni  USG koni

Dodat­ko­wo gabi­net wete­ry­na­tyj­ny EQMEDIC pro­po­nu­je :

⇒ Reha­bi­li­ta­cję koni ⇒ Rege­ne­ra­cję koni  ⇒ Tera­pię prze­ciw­bó­lo­wą koni  ⇒ Tera­pię zapo­bie­ga­ją­cą scho­rze­niom orto­pe­dycz­nym u koni  ⇒ Tera­pię rege­ne­ra­cyj­ną koni PRP IRAP  ⇒ Tera­pia falą ude­rze­nio­wą  ⇒ Zabie­gu z zakre­su medy­cy­ny koni spor­to­wych

Poznań Gorzów Wiel­ko­pol­ski ⇔ Ostrów Wiel­ko­pol­ski Zie­lo­na Góra Kalisz ⇔ Lesz­no ⇔ Gnie­zno ⇔ Konin ⇔ Sie­radz

Gabinet Weterynaryjny EQmedic

Dane firmy

Gabi­net Wete­ry­na­ryj­ny EQme­dic lek. wet. Bar­tosz Ant­czak

Adres

ul. Poznan­ska 3
62–030 Luboń

nip

7772881027

Telefon

+48 577 997 727

E-mail

bartosz.m.antczak@gmail.com

Numer konta

Numer kon­ta: 38 1090 1346 0000 0001 3702 5697
San­tan­der Bank Pol­ska S.A.
al. Jana Paw­ła II 17, 00–854 War­sza­wa

Formularz kontaktowy

Fir­ma zare­je­stro­wa­na jest w Cen­tral­nej Ewi­den­cji i Infor­ma­cji o Dzia­łal­no­ści Gospo­dar­czej (CEIDG), pro­wa­dzo­nej przez Mini­stra wła­ści­we­go do spraw gospo­dar­ki.

Ochro­nę praw­ną oraz speł­nie­nie wyma­gań RODO zapew­nia­ją praw­ni­cy z ser­wi­su:

Ochro­nę Two­ich danych gwa­ran­tu­je bez­piecz­ne i szy­fro­wa­ne połą­cze­nie SSL: