Choroby skórne u koni

Praktyka Ambulatoryjna — Choroby skórne u koni

- Gabinet Weterynaryjny EQmedic lek. wet. Bartosz Antczak.


Nie­ste­ty skó­ra koni może paść ofia­rą wie­lu cho­rób. War­to wie­dzieć, kie­dy moż­na poważ­nie inter­we­nio­wać na czas. Przy­czy­ną mogą być bak­te­rie, grzy­by lub wiru­sy, z któ­rych każ­dy ma swo­je spe­cy­ficz­ne obja­wy. Co powin­no zwró­cić naszą uwa­gę? Jakie obja­wy mogą ozna­czać scho­rze­nia skór­ne u konia? Jak powin­no prze­bie­gać lecze­nie cho­rób skó­ry u konia? Czy dia­gno­sty­ka cho­rób skó­ry u konia jest trud­na?

Diagnostyka chorób skóry u konia

Przede wszyst­kim nale­ży zwró­cić uwa­gę na wypa­da­nie wło­sów. W zależ­no­ści od tego, czy towa­rzy­szy mu świąd, czy nie, może­my usta­lić praw­do­po­dob­ne przy­czy­ny. W pierw­szym przy­pad­ku mogą to być wszy lub roz­to­cza. War­to przyj­rzeć się moż­li­wym aler­giom — szcze­gól­nie wio­sną i latem, kie­dy wszyst­kie rodza­je owa­dów są aktyw­ne. Może się rów­nież zda­rzyć, że utra­cie wło­sów nie towa­rzy­szy zwięk­szo­ne swę­dze­nie. Wte­dy jed­ną z przy­czyn mogą być grzy­bi­ce u konia. Czę­sto wystę­pu­ją w posta­ci łysych plam na skó­rze i naj­czę­ściej na gło­wie, szyi, klat­ce pier­sio­wej i pod urzą­dze­niem. Skó­ra w dotknię­tych obsza­rach może się odkle­ić, cza­sa­mi są skór­ki i wysięk. 

Choroby skórne u konia

Powin­ni­śmy zwra­cać uwa­gę na wzro­sty i guz­ki na skó­rze konia. Jeśli są małe i poja­wia­ją się wokół nosa i ust (rza­dziej na gło­wie), naj­praw­do­po­dob­niej mamy do czy­nie­nia z bro­daw­cza­ka­mi. Jest to dome­na mło­dych koni i zwy­kle zni­ka po kil­ku mie­sią­cach. Jed­nak zawsze lepiej jest skon­sul­to­wać się ze spe­cja­li­stą, aby wyklu­czyć inne przy­czy­ny cho­ro­by.

Z sar­ko­ida­mi jest ina­czej. Na pierw­szy rzut oka wyglą­da­ją jak pła­skie cia­sto ze zmie­nio­nej łysi­ny. Wygląd sar­ko­ido­zy zale­ży od jego rodza­ju. Może przy­brać for­mę guzo­wa­te­go wzro­stu, pła­skiej zmia­ny lub zmian pod­skór­nych. Nie­za­leż­nie od rodza­ju sar­ko­idu taka zmia­na powin­na zostać skon­sul­to­wa­na przez leka­rza wete­ry­na­rii. Jeśli dzia­łasz sam, zmia­na może się powięk­szać i utrud­niać lecze­nie. 

Świerzb u konia to kolej­na cho­ro­ba, któ­ra może się poja­wić. Głów­nym obja­wem świerz­bu jest sil­ne swę­dze­nie skó­ry. Konie sta­ra­ją się dra­pać dotknię­te obsza­ry na wszyst­kie moż­li­we spo­so­by — wycie­rać, gryźć. Świerzb u koni wystę­pu­je nie­za­leż­nie od rasy i wie­ku zwie­rzę­cia. U koni może­my zaob­ser­wo­wać trzy róż­ne stop­nie nasi­le­nia świerz­bu. Pierw­szym jest wyprysk stru­po­wy. Wysięk wystę­pu­je na koń­czy­nach wraz z pęche­rzy­ka­mi i skór­ka­mi. Następ­ny poziom to nie­przy­jem­ny zapach. Skó­ra jest wyraź­nie wil­got­na i czer­wo­na. Osta­tecz­nym nasi­le­niem świerz­bu jest wyprysk bro­daw­ko­wa­ty, któ­ry jest wyni­kiem dłu­go­trwa­łe­go świerz­bu. 

Stan skó­ry i sier­ści może rów­nież dostar­czyć infor­ma­cji na temat ogól­ne­go sta­nu zwie­rzę­cia, a jego stan jest czę­sto obja­wem cho­rób innych narzą­dów. Zma­to­wio­ne i wypu­kłe futro może być ozna­ką roba­ków lub nie­do­bo­ru wita­min. Z kolei nie­na­tu­ral­nie skrę­co­ne i dłu­gie futro może być jed­nym z obja­wów cho­ro­by Cushin­ga, dla­te­go tak waż­na jest sta­ła obser­wa­cja zwie­rzę­cia. 


Lekarz wete­ry­na­rii Bar­tosz Ant­czak gabi­net wete­ry­na­ryj­ny EQMEDIC ofe­ru­je sze­ro­ki zakres usług zwią­za­ny z pro­fi­lak­ty­ką oraz lecze­niem koni.

Wśród ofe­ro­wa­nych usług może­my  zna­leźć:

⇒ Bada­nie kup­no-sprze­daż konia  ⇒ Bada­nia kli­nicz­ne koni  ⇒ Bada­nia labo­ra­to­ryj­ne koni  ⇒ Lecze­nie kolek koni  ⇒ Lecze­nie aler­gii koni  ⇒ Lecze­nie cho­rób płuc koni  ⇒ Lecze­nie cho­rób der­ma­to­lo­gicz­nych koni ⇒ Lecze­nie cho­rób der­ma­to­lo­gicz­nych koni  ⇒ Lecze­nie scho­rzeń oka koni  ⇒ Lecze­nie scho­rzeń jamy ust­nej koni  ⇒ Szy­cie ran koni  ⇒ Szcze­pie­nia koni  ⇒ RTG koni  ⇒ USG koni

Dodat­ko­wo gabi­net wete­ry­na­ryj­ny EQMEDIC pro­po­nu­je :

⇒ Reha­bi­li­ta­cję koni ⇒ Rege­ne­ra­cję koni  ⇒ Tera­pię prze­ciw­bó­lo­wą koni  ⇒ Tera­pię zapo­bie­ga­ją­cą scho­rze­niom orto­pe­dycz­nym u koni  ⇒ Tera­pię rege­ne­ra­cyj­ną koni PRP IRAP  ⇒ Tera­pia falą ude­rze­nio­wą  ⇒ Zabie­gu z zakre­su medy­cy­ny koni spor­to­wych

Gabinet Weterynaryjny EQmedic

Dane firmy

Gabi­net Wete­ry­na­ryj­ny EQme­dic lek. wet. Bar­tosz Ant­czak

Adres

ul. Poznan­ska 3
62–030 Luboń

nip

7772881027

Telefon

+48 577 997 727

E‑mail

bartosz@eqmedic.pl

Numer konta

Numer kon­ta: 38 1090 1346 0000 0001 3702 5697
San­tan­der Bank Pol­ska S.A.
al. Jana Paw­ła II 17, 00–854 War­sza­wa

Formularz kontaktowy

Fir­ma zare­je­stro­wa­na jest w Cen­tral­nej Ewi­den­cji i Infor­ma­cji o Dzia­łal­no­ści Gospo­dar­czej (CEIDG), pro­wa­dzo­nej przez Mini­stra wła­ści­we­go do spraw gospo­dar­ki.

Ochro­nę praw­ną oraz speł­nie­nie wyma­gań RODO zapew­nia­ją praw­ni­cy z ser­wi­su:

Ochro­nę Two­ich danych gwa­ran­tu­je bez­piecz­ne i szy­fro­wa­ne połą­cze­nie SSL: