Jak dbać o szczotki na pęcinach koni?

Praktyka Ambulatoryjna — Jak dbać o szczotki na pęcinach koni?

- Gabinet Weterynaryjny EQmedic lek. wet. Bartosz Antczak.


Dłu­gie, zadba­ne szczot­ki pęci­no­we spra­wia­ją, że koń wyglą­da dostoj­nie i maje­sta­tycz­nie. Wystar­czy przy­po­mnieć sobie wspa­nia­łe poka­zy Fry­zów czy sil­ne konie zaprzę­go­we.  Pęci­na u konia to miej­sce bar­dzo wraż­li­we. To, co tak pięk­nie falu­je może być jed­nak kosz­ma­rem wła­ści­cie­la konia- nie tyl­ko przy­cią­ga brud, ale tak­że gru­dę, któ­ra nie­le­czo­na powo­du­je ból i może dopro­wa­dzić nawet do śmier­ci. 

Szczotkuj codziennie

Dłu­gie szczot­ki pęci­no­we wyma­ga­ją codzien­ne­go szczot­ko­wa­nia. W ten spo­sób usu­wa się mar­twe wło­sy i brud, a tak­że zapo­bie­ga koł­tu­nom. Owło­sie­nie to nie jest wymie­nia­ne tak jak sierść, ale nale­ży do tej samej gru­py dłu­gich wło­sów jak grzy­wa i ogon. Z tego powo­du na szczot­kach rów­nież dobrze spraw­dza­ją się spra­je pie­lę­gna­cyj­ne i uła­twia­ją­ce roz­cze­sy­wa­nie ogo­na. 

Unikaj mycia

Jeśli to tyl­ko moż­li­we, nale­ży uni­kać mycia szczo­tek za pomo­cą szam­po­nów i deter­gen­tów. Wło­sy te pokry­wa natu­ral­ny tłuszcz, któ­ry zapo­bie­ga nasią­ka­niu szczo­tek wodą i bło­tem. Wil­goć zaś sprzy­ja gru­dzie. Jeśli nogi są zabło­co­ne, wystar­czy spłu­kać je wodą. Jeśli jed­nak umy­cie szam­po­nem jest koniecz­ne, moż­na użyć lek­kie­go i nawil­ża­ją­ce­go. W przy­pad­ku gru­dy lepiej umyć spe­cjal­nym mydłem jedy­nie miej­sce jej wystę­po­wa­nia. 

Podcinaj szczotki

Waż­ne, by te dłu­gie wło­sy nie cią­gnę­ły się po zie­mi, chło­nąc wodę. Przy­ci­na się je na dłu­gość dwóch pal­ców od pozio­mu grun­tu. W przy­pad­ku, gdy koniecz­ne jest szy­cie ran koni w tym miej­scu, szczot­ki trze­ba ogo­lić. Pęci­na jest miej­scem nara­żo­nym na ura­zy i trud­no goją­cym się, wyma­ga naj­czę­ściej unie­ru­cho­mie­nia zwie­rzę­cia w bok­sie, następ­nie koniecz­na jest reha­bi­li­ta­cja koni.

Chroń przed wilgocią

Szczot­ki pęci­no­we nale­ży utrzy­my­wać w sucho­ści. Dla­te­go dla nie zale­ca się ani błot­ni­stych pado­ków, ani głę­bo­kiej ściół­ki. Po myciu czy spłu­ka­niu nogi trze­ba wysu­szyć. Konie szyb­ko przy­zwy­cza­ja­ją się do zwy­kłej suszar­ki, moż­na tak­że użyć ręcz­ni­ków. Jak pie­lę­gno­wać szczo­ty na pęci­nach koni utrzy­my­wa­nych w staj­niach wol­no­wy­bie­go­wych? Szcze­gól­ne­go zna­cze­nia utrzy­my­wa­nie suche­go pod­ło­ża, ale tak­że pra­wi­dło­we żywie­nie i uni­ka­nie stre­su, sprzy­ja­ją­ce­go gru­dzie– pęci­na u konia wyma­ga spe­cjal­nej tro­ski.

Gruda

Poja­wie­nie się gru­dy na pęci­nie u konia wymu­sza na wła­ści­cie­lu kil­ka nie­zbęd­nych kro­ków. Przede wszyst­kim, by poznać jej przy­czy­ny war­to wyko­nać bada­nia labo­ra­to­ryj­ne koni. Pod­ło­żem tego scho­rze­nia bowiem mogą być nie tyl­ko bak­te­rie czy wiru­sy, ale tak­że stres i nie­pra­wi­dło­we żywie­nie. Bada­nie labo­ra­to­ryj­ne koni jest pod­sta­wą wdro­że­nia pra­wi­dło­we­go lecze­nia. Koniecz­ne może być ogo­le­nie szczo­tek, by uła­twić wnik­nię­cie leku w zaka­żo­ną skó­rę. Pie­lę­gna­cja skó­ry moc­no uszko­dzo­nej przez gru­dę wyma­ga podob­ne­go podej­ścia, jak szy­cie ran koni: asep­ty­ki i sto­so­wa­nia opa­trun­ku. Gdy zwie­rzę­ta muszą w związ­ku z gru­dą stać w bok­sie, nie omi­nie nas spo­koj­ne, ponow­ne wdra­ża­nie do pra­cy i reha­bi­li­ta­cja koni.


Lekarz wete­ry­na­rii Bar­tosz Ant­czak gabi­net wete­ry­na­ryj­ny EQMEDIC ofe­ru­je sze­ro­ki zakres usług zwią­za­ny z pro­fi­lak­ty­ką oraz lecze­niem koni.

Wśród ofe­ro­wa­nych usług może­my  zna­leźć:

⇒ Bada­nie kup­no-sprze­daż konia  ⇒ Bada­nia kli­nicz­ne koni  ⇒ Bada­nia labo­ra­to­ryj­ne koni  ⇒ Lecze­nie kolek koni  ⇒ Lecze­nie aler­gii koni  ⇒ Lecze­nie cho­rób płuc koni  ⇒ Lecze­nie cho­rób der­ma­to­lo­gicz­nych koni ⇒ Lecze­nie cho­rób der­ma­to­lo­gicz­nych koni  ⇒ Lecze­nie scho­rzeń oka koni  ⇒ Lecze­nie scho­rzeń jamy ust­nej koni  ⇒ Szy­cie ran koni  ⇒ Szcze­pie­nia koni  ⇒ RTG koni  ⇒ USG koni

Dodat­ko­wo gabi­net wete­ry­na­ryj­ny EQMEDIC pro­po­nu­je :

⇒ Reha­bi­li­ta­cję koni ⇒ Rege­ne­ra­cję koni  ⇒ Tera­pię prze­ciw­bó­lo­wą koni  ⇒ Tera­pię zapo­bie­ga­ją­cą scho­rze­niom orto­pe­dycz­nym u koni  ⇒ Tera­pię rege­ne­ra­cyj­ną koni PRP IRAP  ⇒ Tera­pia falą ude­rze­nio­wą  ⇒ Zabie­gu z zakre­su medy­cy­ny koni spor­to­wych

Gabinet Weterynaryjny EQmedic

Dane firmy

Gabi­net Wete­ry­na­ryj­ny EQme­dic lek. wet. Bar­tosz Ant­czak

Adres

ul. Poznan­ska 3
62–030 Luboń

nip

7772881027

Telefon

+48 577 997 727

E‑mail

bartosz@eqmedic.pl

Numer konta

Numer kon­ta: 38 1090 1346 0000 0001 3702 5697
San­tan­der Bank Pol­ska S.A.
al. Jana Paw­ła II 17, 00–854 War­sza­wa

Formularz kontaktowy

Fir­ma zare­je­stro­wa­na jest w Cen­tral­nej Ewi­den­cji i Infor­ma­cji o Dzia­łal­no­ści Gospo­dar­czej (CEIDG), pro­wa­dzo­nej przez Mini­stra wła­ści­we­go do spraw gospo­dar­ki.

Ochro­nę praw­ną oraz speł­nie­nie wyma­gań RODO zapew­nia­ją praw­ni­cy z ser­wi­su:

Ochro­nę Two­ich danych gwa­ran­tu­je bez­piecz­ne i szy­fro­wa­ne połą­cze­nie SSL: