RAO — nieuleczalna choroba płuc u konia

Choroby Układu Oddechowego — RAO — nieuleczalna choroba płuc u konia

- Gabinet Weterynaryjny EQmedic lek. wet. Bartosz Antczak.


RAO jest nie­ule­czal­ną cho­ro­bą, któ­ra doty­ka konie. Dzie­dzicz­na obtu­ra­cja dróg odde­cho­wych powo­du­je, że konie nie mogą być użyt­ko­wa­ne w hodow­li. Scho­rze­nie, zaraz obok przy­pa­dło­ści orto­pe­dycz­nych, jest naj­częst­szym pro­ble­mem z jakim zma­ga­ją się te zwie­rzę­ta. Jed­nak­że, cho­ro­ba ta, pomi­mo tego, że nie­wy­le­czal­na, przy zasto­so­wa­niu odpo­wied­nie­go spo­so­bu lecze­nia, nie spo­wo­du­je śmier­ci konia

Jak rozpoznać RAO u konia?

Cho­ro­by płuc u koniaszcze­gól­nie RAO obja­wia się wie­lo­ma obja­wa­mi, wśród któ­rych moż­na wymie­nić przede wszyst­kim:

  •  kaszel wystę­pu­ją­cy pod­czas jaz­dy, bądź kar­mie­nia,
  • przy­spie­szo­ny oddech wraz ze świ­sta­mi w wydy­cha­nym powie­trzu, 
  • dusz­no­ści,
  • ślu­zo­wo-rop­ny wyciek z nosa,
  • brak tole­ran­cji dla wysił­ku. Nawet jeże­li wcze­śniej koń był bar­dzo aktyw­ny, scho­rze­nie jakim jest RAO spo­wo­du­je, że zwie­rzę będzie bro­ni­ło się przed jakim­kol­wiek wysił­kiem, a przede wszyst­kim przed pra­cą. Zwy­kły spa­cer będzie dużym wysił­kiem. 

Lecze­nie RAO czę­sto jest opóź­nio­ne, ponie­waż opie­ku­no­wie tłu­ma­czą obja­wy jako zwy­kłe, nie­szko­dli­we prze­zię­bie­nie. Dia­gno­sty­ka RAO może zostać prze­pro­wa­dzo­na wyłącz­nie przez wete­ry­na­rza, któ­ry powi­nien obej­rzeć zwie­rzę jak naj­szyb­ciej to moż­li­we. Nie war­to zwle­kać z powia­do­mie­niem leka­rza, nie­za­leż­nie od pory roku, ponie­waż scho­rze­nie nie­le­czo­ne pro­wa­dzi bez­po­śred­nio do wynisz­cze­nia orga­ni­zmu i może zawa­żyć na dal­szym losie konia. 

Leczenie RAO

Lecze­nie RAO jest uciąż­li­we, ponie­waż tej cho­ro­by nie da się wyle­czyć w peł­ni. Jedy­ne co moż­na zro­bić to zapo­biec pogłę­bia­niu się cho­ro­by. RAO u konia leczy się, eli­mi­nu­jąc kurz i myko­tok­sy­ny z oto­cze­nia zwie­rzę­cia. Wete­ry­na­rze prze­pi­su­ją naj­czę­ściej wziew­ne ste­ry­dy oraz zale­ca­ją cią­głą inha­la­cję zio­ła­mi. Lecze­nie konia w zaawan­so­wa­nym sta­dium cho­ro­by spro­wa­dza się do zastrzy­ków ze ste­ry­da­mi. Zwie­rzę cier­pi, jed­nak­że ist­nie­je spo­re praw­do­po­do­bień­stwo utrzy­ma­nia go przy życiu, gdy apli­ka­cja leku będzie regu­lar­na. 

Podsumowanie — diagnostyka RAO

Lecze­nie konia ste­ry­da­mi zapew­ni mu dłuż­sze życie. Dla uła­twie­nia, róż­ni­cu­je się sta­dium cho­ro­by, obli­cza­jąc ilość odde­chów na minu­tę. Od 18 do 28 wde­chów ozna­cza lek­ki sto­pień, od 20 do 40 wde­chów — śred­ni sto­pień, nato­miast  24–46 wde­chów sygna­li­zu­je cięż­ki stan zwie­rzę­cia. Cho­ro­by płuc u konia wyma­ga­ją jak naj­szyb­szej kura­cji. Im póź­niej powia­do­mi­my wete­ry­na­rza, tym koń będzie w cięż­szym sta­nie. RAO u konia jest cho­ro­bą dzie­dzicz­ną, co wyklu­cza te zwie­rzę­ta z hodow­li, gdyż ist­nie­je spo­re praw­do­po­do­bień­stwo, że poto­mek zwie­rzę­cia rów­nież będzie miał tę cho­ro­bę. 

 


Lekarz wete­ry­na­rii Bar­tosz Ant­czak gabi­net wete­ry­na­ryj­ny EQMEDIC ofe­ru­je sze­ro­ki zakres usług zwią­za­ny z pro­fi­lak­ty­ką oraz lecze­niem koni.

Wśród ofe­ro­wa­nych usług może­my  zna­leźć:

⇒ Bada­nie kup­no-sprze­daż konia  ⇒ Bada­nia kli­nicz­ne koni  ⇒ Bada­nia labo­ra­to­ryj­ne koni  ⇒ Lecze­nie kolek koni  ⇒ Lecze­nie aler­gii koni  ⇒ Lecze­nie cho­rób płuc koni  ⇒ Lecze­nie cho­rób der­ma­to­lo­gicz­nych koni ⇒ Lecze­nie cho­rób der­ma­to­lo­gicz­nych koni  ⇒ Lecze­nie scho­rzeń oka koni  ⇒ Lecze­nie scho­rzeń jamy ust­nej koni  ⇒ Szy­cie ran koni  ⇒ Szcze­pie­nia koni  ⇒ RTG koni  ⇒ USG koni

Dodat­ko­wo gabi­net wete­ry­na­ryj­ny EQMEDIC pro­po­nu­je :

⇒ Reha­bi­li­ta­cję koni ⇒ Rege­ne­ra­cję koni  ⇒ Tera­pię prze­ciw­bó­lo­wą koni  ⇒ Tera­pię zapo­bie­ga­ją­cą scho­rze­niom orto­pe­dycz­nym u koni  ⇒ Tera­pię rege­ne­ra­cyj­ną koni PRP IRAP  ⇒ Tera­pia falą ude­rze­nio­wą  ⇒ Zabie­gu z zakre­su medy­cy­ny koni spor­to­wych

Gabinet Weterynaryjny EQmedic

Dane firmy

Gabi­net Wete­ry­na­ryj­ny EQme­dic lek. wet. Bar­tosz Ant­czak

Adres

ul. Poznan­ska 3
62–030 Luboń

nip

7772881027

Telefon

+48 577 997 727

E‑mail

bartosz@eqmedic.pl

Numer konta

Numer kon­ta: 38 1090 1346 0000 0001 3702 5697
San­tan­der Bank Pol­ska S.A.
al. Jana Paw­ła II 17, 00–854 War­sza­wa

Formularz kontaktowy

Fir­ma zare­je­stro­wa­na jest w Cen­tral­nej Ewi­den­cji i Infor­ma­cji o Dzia­łal­no­ści Gospo­dar­czej (CEIDG), pro­wa­dzo­nej przez Mini­stra wła­ści­we­go do spraw gospo­dar­ki.

Ochro­nę praw­ną oraz speł­nie­nie wyma­gań RODO zapew­nia­ją praw­ni­cy z ser­wi­su:

Ochro­nę Two­ich danych gwa­ran­tu­je bez­piecz­ne i szy­fro­wa­ne połą­cze­nie SSL: