MEDYCYNA REGENERACYJNA (PRP, iRap)

Terapie regeneracyjne koni Zielona Góra


Głów­nym celem medy­cy­ny rege­ne­ra­cyj­nej jest przy­spie­sze­nie lecze­nia ura­zu oraz popra­wa jako­ści tkan­ki w miej­scu ura­zu.

PRP — tera­pia oso­czem boga­to­płyt­ko­wym

Tera­pia PRP wyko­rzy­stu­je auto­lo­gicz­ny kon­cen­trat pły­tek krwi boga­ty w czyn­ni­ki wzro­stu odpo­wie­dzial­ne za pro­ce­sy goje­nia, jest to obec­nie naj­pow­szech­niej­sza tera­pia rege­ne­ra­cyj­na w medy­cy­nie wete­ry­na­ryj­nej.

Dzia­ła­nie:

 • prze­ciw­za­pal­ne
 • prze­ciw­bó­lo­we
 • sty­mu­la­cja pro­ce­sów napraw­czych uszko­dzo­nych tka­nek

Wska­za­nia do zasto­so­wa­nia:

 • ura­zy ścię­gien i wię­za­deł
 • scho­rze­nia i zwy­rod­nie­nia sta­wów
 • ura­zy sta­wów

iRAP

Pole­ga na poda­niu bia­łek prze­ciw­za­pal­nych oraz czyn­ni­ków wzro­stu do cho­re­go sta­wu. Sub­stan­cje aktyw­ne uzy­ska­ne są z krwi pacjen­ta. Stąd okre­śle­nie auto­te­ra­pia. Zale­tą meto­dy jest to, że biał­ka pocho­dzą­ce z wła­snej krwi nie zawie­ra­ją żad­nych obcych dla orga­ni­zmu sub­stan­cji. Dzię­ki prze­ciw­za­pal­nym wła­sno­ściom biał­ka IL-1Ra, pro­ces cho­ro­bo­wy i postę­pu­ją­ce nisz­cze­nie tka­nek zosta­ją spo­wol­nio­ne lub powstrzy­ma­ne.

Zale­ty tera­pii:

 • nie wyma­ga znie­czu­le­nia ogól­ne­go ani ope­ra­cji chi­rur­gicz­nej,
 • zni­ko­me ryzy­ko wystą­pie­nia infek­cji,
 • posia­da wła­ści­wo­ści łago­dzą­ce dole­gli­wo­ści bólo­we,
 • zapo­bie­ga powsta­niu sta­nu zapal­ne­go,
 • opóź­nia nisz­cze­nie chrząst­ki i ją zabez­pie­cza,
 • tera­pię moż­na powta­rzać.

Wska­za­nia do lecze­nia:

 • bóle sta­wów – cho­ro­ba zwy­rod­nie­nio­wa sta­wów,
 • u spor­tow­ców po ura­zach (np. sta­wów, mię­śni, ścię­gien)

 

Poznań ⇔ Gorzów Wiel­ko­pol­ski Ostrów Wiel­ko­pol­ski Zie­lo­na Góra Kalisz ⇔ Lesz­no ⇔ Gnie­zno  Konin ⇔ Sie­radz

 


Lekarz wete­ry­na­rii Bar­tosz Ant­czak w gabi­net wete­ry­na­tyj­nym EQMEDIC ofe­ru­je sze­ro­ki zakres usług zwią­za­ny z pro­fi­lak­ty­ką oraz lecze­niem koni.

Wśród ofe­ro­wa­nych usług może­my zna­leźć:

⇒ Bada­nie kup­no-sprze­daż konia  ⇒ Bada­nia kli­nicz­ne koni  ⇒ Bada­nia labo­la­to­ryj­ne koni  ⇒ Lecze­nie kolek koni  ⇒ Lecze­nie aler­gii koni  ⇒ Lecze­nie cho­rób płuc koni  ⇒ Lecze­nie cho­rób der­ma­to­lo­gicz­nych koni ⇒ Lecze­nie cho­rób der­ma­to­lo­gicz­nych koni  ⇒ Lecze­nie scho­rzeń oka koni  ⇒ Lecze­nie scho­rzeń jamy ust­nej koni  ⇒ Szy­cie ran koni  ⇒ Szcze­pie­nia koni  ⇒ RTG koni  USG koni

Dodat­ko­wo gabi­net wete­ry­na­tyj­ny EQMEDIC pro­po­nu­je :

⇒ Reha­bi­li­ta­cję koni ⇒ Rege­ne­ra­cję koni  ⇒ Tera­pię prze­ciw­bó­lo­wą koni  ⇒ Tera­pię zapo­bie­ga­ją­cą scho­rze­niom orto­pe­dycz­nym u koni  ⇒ Tera­pię rege­ne­ra­cyj­ną koni PRP IRAP  ⇒ Tera­pia falą ude­rze­nio­wą  ⇒ Zabie­gu z zakre­su medy­cy­ny koni spor­to­wych

Poznań ⇔ Gorzów Wiel­ko­pol­ski Ostrów Wiel­ko­pol­ski Zie­lo­na Góra Kalisz ⇔ Lesz­no ⇔ Gnie­zno  Konin ⇔ Sie­radz

Gabinet Weterynaryjny EQmedic

Dane firmy

Gabi­net Wete­ry­na­ryj­ny EQme­dic lek. wet. Bar­tosz Ant­czak

Adres

ul. Poznan­ska 3
62–030 Luboń

nip

7772881027

Telefon

+48 577 997 727

E‑mail

bartosz@eqmedic.pl

Numer konta

Numer kon­ta: 38 1090 1346 0000 0001 3702 5697
San­tan­der Bank Pol­ska S.A.
al. Jana Paw­ła II 17, 00–854 War­sza­wa

Formularz kontaktowy

Fir­ma zare­je­stro­wa­na jest w Cen­tral­nej Ewi­den­cji i Infor­ma­cji o Dzia­łal­no­ści Gospo­dar­czej (CEIDG), pro­wa­dzo­nej przez Mini­stra wła­ści­we­go do spraw gospo­dar­ki.

Ochro­nę praw­ną oraz speł­nie­nie wyma­gań RODO zapew­nia­ją praw­ni­cy z ser­wi­su:

Ochro­nę Two­ich danych gwa­ran­tu­je bez­piecz­ne i szy­fro­wa­ne połą­cze­nie SSL: