Alergie koni

Praktyka Ambulatoryjna — Alergie u koni — Gabinet Weterynaryjny EQmedic lek. wet. Bartosz Antczak.


Aler­gie u koni wystę­pu­ją bar­dzo powszech­nie, jed­nak nie powin­ny być lek­ce­wa­żo­ne. Powo­du­ją sze­reg obja­wów, któ­re mają zna­czą­cy wpływ na jakość życia zwie­rzę­cia, a tak­że jego war­tość użyt­ko­wą.
Jakie są obja­wy aler­gii u konia, jak z nimi wal­czyć? Poznaj rodza­je i meto­dy lecze­nia nad­wraż­li­wo­ści.

Rodzaje i objawy alergii.

Aler­gia to nie­pra­wi­dło­wa reak­cja sys­te­mu immu­no­lo­gicz­ne­go — nad­wraż­li­wość na czyn­ni­ki pocho­dzą­ce z zewnątrz (pokar­mo­we lub śro­do­wi­sko­we). Kon­takt z aler­ge­nem zabu­rza pra­cę ukła­du odpor­no­ścio­we­go, co powo­du­je wzmo­żo­ną pro­duk­cję media­to­rów zapal­nych, któ­re wywo­łu­ją róż­ne obja­wy. Aler­gia u konia może być wywo­ła­na przez dowol­ną ilość czyn­ni­ków, od jed­ne­go do kil­ku naraz.
Aler­ge­ny to przede wszyst­kim:

 • pył­ki,
 • roz­to­cza,
 • zarod­ni­ki grzy­bów,
 • owa­dy, jak koma­ry, mesz­ki, muchy
 • skład­ni­ki paszy, na przy­kład soja, kuku­ry­dza, owies
 • syn­te­tycz­ne środ­ki che­micz­ne (kosme­ty­ki, środ­ki myją­ce i pio­rą­ce)
 • meta­le

Symp­to­my aler­gii mogą nasi­lać się okre­so­wo i zale­żą przede wszyst­kim od obec­no­ści i natę­że­nia aler­ge­nu w śro­do­wi­sku zwie­rzę­cia. Pył­ki i owa­dy powo­du­ją naj­wię­cej pro­ble­mów w cza­sie lata a roz­to­cza i ple­śnie zimą.
Cho­ciaż obja­wy aler­gii mogą być róż­ne obej­mu­ją naj­czę­ściej:

 • świąd skó­ry,
 • stru­py,
 • łupież,
 • pokrzyw­kę,
 • pro­ble­my z oddy­cha­niem,
 • pro­ble­my z ukła­dem pokar­mo­wych (głów­nie utra­tę wagi)
 • czę­ste potrzą­sa­nie gło­wą

Jak postępować w przypadku alergii?

Obja­wy podob­ne do aler­gii wystę­pu­ją w prze­bie­gu wie­lu cho­rób, dla­te­go naj­waż­niej­szym ele­men­tem jest dokład­ne bada­nie i potwier­dze­nie aler­gii przez leka­rza wete­ry­na­rii. Prze­pro­wa­dzi on ana­li­zę warun­ków byto­wych zwie­rzę­cia, testy skór­ne i bada­nie krwi lub w przy­pad­ku podej­rze­nia nad­wraż­li­wo­ści pokar­mo­wej zasto­su­je die­tę eli­mi­na­cyj­ną. Po ana­li­zie wyni­ków wpro­wa­dzi odpo­wied­nie lecze­nie aler­gii u konia.

Lecze­nie far­ma­ko­lo­gicz­ne sto­so­wa­ne jest tyl­ko w przy­pad­ku bar­dzo ostrych aler­gii, może bowiem powo­do­wać skut­ki ubocz­ne. Uży­wa­ne są przed wszyst­kim leki ste­ry­do­we.
Z dużym powo­dze­niem sto­su­je się immu­no­te­ra­pię aler­ge­no­wą. W cza­sie tera­pii zwie­rzę przyj­mu­je roz­two­ry (spo­rzą­dzo­ne przez wete­ry­na­rza) z odpo­wied­nią zawar­to­ścią aler­ge­nu w rosną­cych stę­że­niach i coraz dłuż­szych odstę­pach cza­su. Cały pro­ces trwa do kil­ku mie­się­cy. U 70% zwie­rząt lecze­nie przy­no­si popra­wę — zwięk­sza tole­ran­cję na aler­ge­ny, a w nie­któ­rych przy­pad­kach może tak­że wystą­pić cał­ko­wi­te ustą­pie­nie obja­wów. 

Przy lżej­szych for­mach aler­gii wystar­czy zasto­so­wać łagod­niej­sze, ale rów­nie sku­tecz­ne meto­dy, któ­re zapo­bie­gną lub cał­ko­wi­cie zni­we­lu­ją obja­wy.
Naj­prost­szą jest uni­ka­nie eks­po­zy­cji na aler­gen. Zależ­nie od rodza­ju potwier­dzo­nej aler­gii, może być to zmia­na uczu­la­ją­ce­go pokar­mu, środ­ków czysz­czą­cych czy zwal­cza­nie owa­dów.
Sto­so­wa­ne są rów­nież tera­pie natu­ral­ne — jak aku­punk­tu­ra czy aro­ma­te­ra­pia z uży­ciem olej­ków i ziół.
Przy aler­giach skór­nych bar­dzo dobrym środ­kiem łago­dzą­cym jest sie­mię i olej lnia­ny, któ­re wzmac­nia­ją sys­tem immu­no­lo­gicz­ny. War­to wyeli­mi­no­wać słod­kie pokar­my i dodat­ki, jak cukier czy mela­sa, ponie­waż sprzy­ja­ją sta­nom zapal­nym.

Nad­wraż­li­wość to stan, któ­ry trwa całe życie. War­to jed­nak pamię­tać, że wszyst­kie rodza­je aler­gii wystę­pu­ją­ce u konia moż­na zni­we­lo­wać. Ści­sła współ­pra­ca z leka­rzem, prze­strze­ga­nie zale­ceń i uni­ka­nie aler­ge­nów przy­nie­sie popra­wę i utrzy­ma zwie­rzę w dobrym zdro­wiu i kon­dy­cji na dłu­gi czas.


Lekarz wete­ry­na­rii Bar­tosz Ant­czak gabi­net wete­ry­na­ryj­ny EQMEDIC ofe­ru­je sze­ro­ki zakres usług zwią­za­ny z pro­fi­lak­ty­ką oraz lecze­niem koni.

Wśród ofe­ro­wa­nych usług może­my  zna­leźć:

⇒ Bada­nie kup­no-sprze­daż konia  ⇒ Bada­nia kli­nicz­ne koni  ⇒ Bada­nia labo­ra­to­ryj­ne koni  ⇒ Lecze­nie kolek koni  ⇒ Lecze­nie aler­gii koni  ⇒ Lecze­nie cho­rób płuc koni  ⇒ Lecze­nie cho­rób der­ma­to­lo­gicz­nych koni ⇒ Lecze­nie cho­rób der­ma­to­lo­gicz­nych koni  ⇒ Lecze­nie scho­rzeń oka koni  ⇒ Lecze­nie scho­rzeń jamy ust­nej koni  ⇒ Szy­cie ran koni  ⇒ Szcze­pie­nia koni  ⇒ RTG koni  ⇒ USG koni

Dodat­ko­wo gabi­net wete­ry­na­ryj­ny EQMEDIC pro­po­nu­je :

⇒ Reha­bi­li­ta­cję koni ⇒ Rege­ne­ra­cję koni  ⇒ Tera­pię prze­ciw­bó­lo­wą koni  ⇒ Tera­pię zapo­bie­ga­ją­cą scho­rze­niom orto­pe­dycz­nym u koni  ⇒ Tera­pię rege­ne­ra­cyj­ną koni PRP IRAP  ⇒ Tera­pia falą ude­rze­nio­wą  ⇒ Zabie­gu z zakre­su medy­cy­ny koni spor­to­wych

Gabinet Weterynaryjny EQmedic

Dane firmy

Gabi­net Wete­ry­na­ryj­ny EQme­dic lek. wet. Bar­tosz Ant­czak

Adres

ul. Poznan­ska 3
62–030 Luboń

nip

7772881027

Telefon

+48 577 997 727

E‑mail

bartosz@eqmedic.pl

Numer konta

Numer kon­ta: 38 1090 1346 0000 0001 3702 5697
San­tan­der Bank Pol­ska S.A.
al. Jana Paw­ła II 17, 00–854 War­sza­wa

Formularz kontaktowy

Fir­ma zare­je­stro­wa­na jest w Cen­tral­nej Ewi­den­cji i Infor­ma­cji o Dzia­łal­no­ści Gospo­dar­czej (CEIDG), pro­wa­dzo­nej przez Mini­stra wła­ści­we­go do spraw gospo­dar­ki.

Ochro­nę praw­ną oraz speł­nie­nie wyma­gań RODO zapew­nia­ją praw­ni­cy z ser­wi­su:

Ochro­nę Two­ich danych gwa­ran­tu­je bez­piecz­ne i szy­fro­wa­ne połą­cze­nie SSL: