Rehabilitacja dla koni

Schorzenia ortopedyczne konia — Rehabilitacja konia

- Gabinet Weterynaryjny EQmedic lek. wet. Bartosz Antczak.


Konie towa­rzy­szą nam od daw­na — przy pra­cy, jako ele­ment roz­ryw­ki czy part­ner w spo­rcie. Jed­nak dopie­ro od kil­ku lat wzra­sta wśród wła­ści­cie­li koni świa­do­mość, na czym pole­ga ich praw­dzi­wy dobro­stan i jak nale­ży utrzy­my­wać w nim te pięk­ne zwie­rzę­ta. Widać to cho­ciaż­by w lawi­no­wo rosną­cej licz­bie usług skie­ro­wa­nych wła­śnie do koni. Posia­da­nie konia wią­że się już nie tyl­ko z zapew­nie­niem mu dachu nad gło­wą i opie­ki kowa­la oraz wete­ry­na­rza. Jak grzy­by po desz­czu poja­wia­ją się spe­cja­li­ści z dzie­dzin koń­skiej psy­cho­lo­gii i beha­wio­ry­zmu, die­te­ty­cy, fizjo­te­ra­peu­ci i reha­bi­li­tan­ci.
Fizjo­te­ra­pia i reha­bi­li­ta­cja koni to waż­ny czyn­nik utrzy­ma­nia ich w zdro­wiu — sku­tecz­nie rów­nież przy­spie­sza jego powrót do peł­nej spraw­no­ści po kon­tu­zjach apa­ra­tu ruchu.

Schorzenia ortopedyczne u koni wierzchowych a rehabilitacja

Apa­rat ruchu jest bez wąt­pie­nia jed­nym z naj­waż­niej­szych ukła­dów koń­skie­go orga­ni­zmu. Zwłasz­cza bio­rąc pod uwa­gę jego użyt­ko­wość. W pro­ce­sie ewo­lu­cji koń w naj­mniej­szym stop­niu nie został przy­go­to­wa­ny do nosze­nia jeźdź­ca, któ­re­go dodat­ko­wa waga czę­sto powo­du­je prze­cią­że­nia pro­wa­dzą­ce do kontuzji.W przy­pad­ku ura­zów i zwy­rod­nień kost­nych oprócz wdro­że­nia pra­wi­dło­we­go lecze­nia i ogra­ni­cze­nia ruchu, fizjo­te­ra­pia i reha­bi­li­ta­cja pozwa­la­ją na szyb­szy powrót konia do pra­cy oraz zmniej­sze­nie bólu w okre­sie rekon­wa­le­scen­cji. Dla­te­go coraz czę­ściej zale­ca się włą­cze­nie tej for­my tera­pii do stan­dar­do­we­go lecze­nia konia.

Rodzaje zabiegów w chorobach ortopedycznych koni

Masa­że
Odpo­wied­nio prze­pro­wa­dzo­ne masa­że pozwa­la­ją nie tyl­ko odprę­żyć tkan­ki ule­ga­ją­ce napię­ciom spo­wo­do­wa­nym bólem lub nie­rów­no­mier­nym obcią­że­niem nóg wyni­ka­ją­cym z kon­tu­zji, ale poprzez ucisk pozwa­la­ją na ich pra­wi­dło­we ukrwie­nie i odpro­wa­dze­nie z mię­śnia szko­dli­wych sub­stan­cji. W przy­pad­ku ura­zów typu zwich­nię­cie lub wybi­cie sta­wu, roz­luź­nie­nie oko­licz­nych tka­nek poma­ga w usta­wie­niu i utrzy­ma­niu kość­ca w odpo­wied­niej pozy­cji.

Chi­ro­prak­ty­ka i oste­opa­tia
Zwich­nię­cia i skrę­ce­nia sta­wów to bar­dzo czę­ste kon­tu­zje u koni. Dobry chi­ro­prak­tyk we współ­pra­cy z wete­ry­na­rzem nasta­wi prze­sta­wio­ny staw i pomo­że pozbyć się napięć w tym miej­scu

Magne­to­te­ra­pia
Bar­dzo popu­lar­ny rodzaj zabie­gów korzy­sta­ją­cy ze zmien­ne­go pola magne­tycz­ne­go, któ­re wspo­ma­ga goje­nie, popra­wia odży­wie­nie tka­nek i dzia­ła prze­ciw­za­pal­nie i prze­ciw­bó­lo­wo. Magne­to­te­ra­pia jest czę­sto sto­so­wa­na rów­nież przy cho­ro­bach reu­ma­tycz­nych u koni star­szych.

Fizjo­te­ra­pia i reha­bi­li­ta­cja koni być może nie ma klu­czo­we­go zna­cze­nia w przy­pad­ku koni po ura­zach, czy prze­wle­kłych scho­rze­niach, ale defi­ni­tyw­nie skra­ca czas rekon­wa­le­scen­cji i powro­tu wierz­chow­ca pod sio­dło


Lekarz wete­ry­na­rii Bar­tosz Ant­czak gabi­net wete­ry­na­ryj­ny EQMEDIC ofe­ru­je sze­ro­ki zakres usług zwią­za­ny z pro­fi­lak­ty­ką oraz lecze­niem koni.

Wśród ofe­ro­wa­nych usług może­my  zna­leźć:

⇒ Bada­nie kup­no-sprze­daż konia  ⇒ Bada­nia kli­nicz­ne koni  ⇒ Bada­nia labo­ra­to­ryj­ne koni  ⇒ Lecze­nie kolek koni  ⇒ Lecze­nie aler­gii koni  ⇒ Lecze­nie cho­rób płuc koni  ⇒ Lecze­nie cho­rób der­ma­to­lo­gicz­nych koni ⇒ Lecze­nie cho­rób der­ma­to­lo­gicz­nych koni  ⇒ Lecze­nie scho­rzeń oka koni  ⇒ Lecze­nie scho­rzeń jamy ust­nej koni  ⇒ Szy­cie ran koni  ⇒ Szcze­pie­nia koni  ⇒ RTG koni  ⇒ USG koni

Dodat­ko­wo gabi­net wete­ry­na­ryj­ny EQMEDIC pro­po­nu­je :

⇒ Reha­bi­li­ta­cję koni ⇒ Rege­ne­ra­cję koni  ⇒ Tera­pię prze­ciw­bó­lo­wą koni  ⇒ Tera­pię zapo­bie­ga­ją­cą scho­rze­niom orto­pe­dycz­nym u koni  ⇒ Tera­pię rege­ne­ra­cyj­ną koni PRP IRAP  ⇒ Tera­pia falą ude­rze­nio­wą  ⇒ Zabie­gu z zakre­su medy­cy­ny koni spor­to­wych

Gabinet Weterynaryjny EQmedic

Dane firmy

Gabi­net Wete­ry­na­ryj­ny EQme­dic lek. wet. Bar­tosz Ant­czak

Adres

ul. Poznan­ska 3
62–030 Luboń

nip

7772881027

Telefon

+48 577 997 727

E‑mail

bartosz@eqmedic.pl

Numer konta

Numer kon­ta: 38 1090 1346 0000 0001 3702 5697
San­tan­der Bank Pol­ska S.A.
al. Jana Paw­ła II 17, 00–854 War­sza­wa

Formularz kontaktowy

Fir­ma zare­je­stro­wa­na jest w Cen­tral­nej Ewi­den­cji i Infor­ma­cji o Dzia­łal­no­ści Gospo­dar­czej (CEIDG), pro­wa­dzo­nej przez Mini­stra wła­ści­we­go do spraw gospo­dar­ki.

Ochro­nę praw­ną oraz speł­nie­nie wyma­gań RODO zapew­nia­ją praw­ni­cy z ser­wi­su:

Ochro­nę Two­ich danych gwa­ran­tu­je bez­piecz­ne i szy­fro­wa­ne połą­cze­nie SSL: